1. 0 Rutbeek recreatie

Rond het Rutbeek zijn plannen voor het realiseren van een bungalowpark met aanverwante voorzieningen. Deze ontwikkeling is van groot belang voor de vrijetijdseconomie van Enschede en de Regio. In 2014 heeft de gemeenteraad besloten het plan te ontsluiten via de Hegebeekweg. Door de invoering van de PAS-regeling moeten de varianten voor een ontsluitingsroute opnieuw tegen het licht gehouden worden. Er zijn nieuwe berekeningen gemaakt, de materie is besproken met een specialist op het gebied van stikstofdepositie en er is overleg gevoerd met de Provincie Overijssel.
Na alle onderzoeken en berekeningen blijkt dat de route via de Hegebeekweg (variant 2), in combinatie met duurzaamheidsmaatregelen op het park, qua stikstofdepositie nog steeds de meeste gunstige route is. De initiatiefnemer heeft, met name in relatie tot tijdswinst, voorkeur voor deze ontsluitingsroute waarbij geen vergunning in het kader van Wet Natuurbescherming nodig is. Omwonenden en belangenorganisaties zijn in een intensief proces betrokken bij de ontsluiting van het park. Het is overigens niet gelukt om met alle partijen te komen tot een voor iedereen acceptabele ontsluitingsroute.