Filter toepassenReset filters

Nieuwste uit: Stukkenstroom

Type Onderwerp Commissie Raadsvergadering
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording art. 38 vragen meneer Sundaram inzake 30 miljoen voor omscholing ouderen
Raadsvoorstellen gewijzigd vaststellen "bestemmingsplan Buitengebied - Twekkelerhof" Stadsdeelcommissie West 30-01-2018 Raadsvergadering 05-02-2018
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording art38 vragen over busroute Stadsveld
Brief aan de raad brief Alifa Vluchtelingenwerk
Brief aan de raad Zienswijze instemmingsbesluiten op winningsplannen Ganzebos II en III
Anders Brief aan de Raad - Bestemmingplannen voormalige vliegbasis Twenthe
Raadsvoorstellen Geheimhouding grondexploitatie Hornbach Stadsdeelcommissie Oost 23-01-2018 Raadsvergadering 05-02-2018
Raadsvoorstellen Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Het Eeftink - Gasfabriekstraat" en Wijziging 93 Welstandsnota Stadsdeelcommissie Oost 23-01-2018 Raadsvergadering 05-02-2018
Anders Artikel 38 vragen Atak
Brief aan de raad Brief aan Raad - Informeren financiële situatie SMD
Brief aan de raad Concernopdracht vestigingsklimaat - bereikbaarheid
Memo Memo - Enschedese Uitdaging
Brief aan de raad Actuele ontwikkelingen samenwerking Metropool Atak Stedelijke commissie 22-01-2018
Anders Opheffen bedrijfsvoeringsregeling Twentebedrijf
Anders Recente ontwikkelingen bij de Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten (BUIG)
Brief aan de raad Evaluatie Sportaal inclusief stand van zaken taakstelling
Brief aan de raad Cameratoezicht in avond- en nachtelijke uren fietsenstalling De Graaff
Anders Verlenen subsidie wijkbudgetten 2018
Brief aan de raad Wijkbudgetten - spaaraanvragen
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording vragen art. 38 R.vO. aanleg parkeerplaatsen Balengebouw
Brief aan de raad Adviescommissie cultuurhistorie en behandeling moties cultuurhistorie
Anders Project Breedplaatvloeren
Beantwoording ex Art. 38 RvO Art. 38 vragen Ja-ja sticker/folderbeleid
Brief aan de raad Evenementenprogramma 2018
Brief aan de raad Reactienota op advies Dilemmadocument Jeugdhulp
Brief aan de raad Resultaten van de zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP)
Brief aan de raad Brief aan Ministerie van SZW ter info
Brief aan de raad Programma en Overzicht Onderwijshuisvesting 2018
Brief aan de raad Aandeelhoudersvergaderingen Twence en Twente Milieu
Brief aan de raad Ondertekening van de prestatieafspraken
Beantwoording ex Art. 38 RvO beantwoording artikel 38 vragen Dhr. van Dijk (D66)
Brief aan de raad Uitvoering van de Lokale Educatieve Agenda van Enschede 2015-2018.
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen mw. Ten Thije (PvdA) brief JBOV
Brief aan de raad Rutbeek recreatie Stadsdeelcommissie Zuid 12-12-2017
Brief aan de raad Brief aan de Raad - Reactie college rapport Stibabo Stedelijke commissie 14-12-2017
Brief aan de raad Boardletter 2017
Raadsvoorstellen Exploitatieovereenkomst en ontwikkelkader transformatie Ariënsplein Stadsdeelcommissie Centrum 12-12-2017 Raadsvergadering 18-12-2017
Raadsvoorstellen Vaststellen bestemmingsplan 'Locatie Zuiderspoorflat' en wijziging 92 Welstandsnota (van identiteit ‘Dorpse Linten’ naar ‘Modern Enschede’)
Raadsvoorstellen Uitkomsten Stadsdialoog Vuurwerk (Burgerbesluit Vuurwerk) Stedelijke commissie 14-12-2017 Raadsvergadering 18-12-2017
Brief aan de raad Social Impact Bond Jongvolwassenen
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording art. 38 vragen D'66 over "Arnhems project "Vroeg Eropaf" bij schulden"
Raadsvoorstellen Parkeertarieven 2018 Stedelijke commissie 04-12-2017 Raadsvergadering 18-12-2017
Brief aan de raad Stand van zaken implementatie geindiceerd vervoer november 2017
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen van dhr. B. Overink (BBE)
Brief aan de raad Advies Notitie reikwijdte en detailniveau Energievisie Stedelijke commissie 15-01-2018
Brief aan de raad Informatiebrief Vaststelling nadere regels vechtsportevenementen
Brief aan de raad Raadsbrief verwerking amendement C programmabegroting 2018-2021
Raadsvoorstellen Verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen 2018, de beheerverordening begraafplaatsen 2018 en het uitvoeringsbesluit indeling en uitgifte van graven en urnengedenkplaatsen 2018. Stedelijke commissie 04-12-2017 Raadsvergadering 18-12-2017
Brief aan de raad Pilot invalswegen van Enschede
Raadsvoorstellen Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied Noordwest - Lonneker Molenweg 82" Stadsdeelcommissie Noord 29-11-2017 Raadsvergadering 18-12-2017
Brief aan de raad Motie duurzame veehouderij
Raadsvoorstellen Maatregelen tegen illegale stort en bijplaatsingen Stedelijke commissie 04-12-2017 Raadsvergadering 18-12-2017
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording van de artikel 38 vragen van de heer Vic van Dijk over gratis beschermingsbewind
Brief aan de raad Brief aan de Raad - Informatie Stand van Zaken H.J. van Heekgarage
Brief aan de raad Evaluatie AZC
Raadsvoorstellen Plan van aanpak regionale programmering bedrijventerreinen Stedelijke commissie 27-11-2017 Raadsvergadering 18-12-2017
Raadsvoorstellen Havenverordening Enschede 2018 Stedelijke commissie 27-11-2017 Raadsvergadering 18-12-2017
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording art. 38 vragen Betonvloeren gebouwen en schade constructie Van Heekgarage
Raadsvoorstellen Verordening uitsluitend recht Wet educatie en beroepsonderwijs Stedelijke commissie 27-11-2017 Raadsvergadering 18-12-2017
Brief aan de raad Raadsbrief zonnepanelen
Raadsvoorstellen Kaders voor het beheer en onderhoud van het openbare groen 2018 - 2021. Stedelijke commissie 27-11-2017 Raadsvergadering 18-12-2017
Brief aan de raad Van groene leges naar groene norm
Brief aan de raad Verkoop aandelen Vitens
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen van dhr Kerkwijk (D66)
Beantwoording ex Art. 38 RvO Artikel 38 vraag over aanvraag subsidie WiFi4EU-plan
Brief aan de raad Gebiedsontwikkeling Kop Boulevard
Brief aan de raad Resultaten vervolgonderzoek aandeelhouderschap Twence
Brief aan de raad Vrijgave ontwerpnota Parkeernormen Enschede 2017 voor inspraak
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording art. 38 vragen CDA
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen van de heer W. Wijfjes van de CDA fractie
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen dhr. Kort (Groen Links)
Brief aan de raad Reactie op het rekenkamerrapport ‘voorschotverlening in het kader van de bijstand in de gemeente Enschede’ Stedelijke commissie 27-11-2017
Brief aan de raad Brief aan Raad - Definitieve gunning Ondersteuning Huishouden
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording art 38 vragen inzake vervolg vragen Wi-Fi tracking binnenstad
Brief aan de raad Brief aan Raad - PvA Programmering Bedrijventerreinen
Brief aan de raad Dilemmadocument Maatregelen tekorten Jeugdhulp Stedelijke commissie 04-12-2017 Raadsvergadering 13-11-2017
Brief aan de raad Het uitvoeringsprogramma EAA 2018.
Brief aan de raad vaststelling bestemmingsplannen voormalige Vliegbasis Twente
Beantwoording ex Art. 38 RvO Artikel 38 vragen over het Rijksmuseum Twenthe
Raadsvoorstellen Vaststellen bestemmingsplan Groene Scheg 2016 - Welnalaan Stadsdeelcommissie Noord 29-11-2017 Raadsvergadering 18-12-2017
Raadsvoorstellen Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Hornbach Stadsdeelcommissie Oost 21-11-2017 Raadsvergadering 18-12-2017
Brief aan de raad Rapport Rekenkamer Twente Milieu Stedelijke commissie 20-11-2017
Brief aan de raad Laaggeletterdheid
Brief aan de raad Reactie college resultaten Minimaeffectrapportage 2017
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording art. 38 vragen wachtlijst laptops minimagezinnen
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen Niels van den Berg (BBE) over kunstgras en rubbergranulaat t.a.v. volksgezondheid en milieu.
Raadsvoorstellen Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Zuidoost - Moorvenweg 2-2a Stadsdeelcommissie Zuid 12-12-2017
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen Dhr. Tillema (D66)
Raadsvoorstellen Conclusies en aanbevelingen rekenkameronderzoek bevoorschotting Stedelijke commissie 27-11-2017 Raadsvergadering 18-12-2017
Brief aan de raad Reactie quickscan programmabegroting 2018-2021 Stedelijke commissie 06-11-2017 Raadsvergadering 13-11-2017
Beantwoording ex Art. 38 RvO Artikel 38 vragen over effectiviteit, noodzaak en efficiency huidige plastic-inzameling.
Brief aan de raad Brief aan Raad - Invulling vacature Klachtencommissaris Stedelijke commissie 30-10-2017
Raadsvoorstellen Programmabegroting 2018-2021 Stedelijke commissie 06-11-2017 Raadsvergadering 13-11-2017
Brief aan de raad Voortgang Amendement 'verder investeren in de binnenstad'
Beantwoording ex Art. 38 RvO Artikel 38 vragen over de Muziekbank Overijssel
Brief aan de raad Discussienota 'maatregelen illegale bijplaatsingen' Stedelijke commissie 30-10-2017
Raadsvoorstellen Verlenging zendmachtiging TV Enschede FM Stedelijke commissie 30-10-2017 Raadsvergadering 13-11-2017
Raadsvoorstellen Vaststelling bestemmingsplan Onzelfstandige bewoning Enschede Stedelijke commissie 30-10-2017 Raadsvergadering 13-11-2017
Raadsvoorstellen Benoeming lid Commissie van Beheer over het Volkspark Stedelijke commissie 30-10-2017 Raadsvergadering 13-11-2017
Beantwoording ex Art. 38 RvO Artikel 38-vragen van L. van der Velde (PvdA) inzake bezoldiging bestuurder FC Twente
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording art 38 vragen inzake Procedure klachten sociaal domein
Brief aan de raad Inbreng milieutaken in Omgevingsdienst Twente
Brief aan de raad Brief aan Raad - Proces programmering bedrijventerreinen
Raadsvoorstellen Indexerings- en Vastgoedvraagstuk Nationaal Muziekkwartier Stedelijke commissie 16-10-2017 Raadsvergadering 13-11-2017
Brief aan de raad Brief aan Raad - Herijking detailhandel- en horecabeleid def
Brief aan de raad Samenwerkingsovereenkomst herstructurering Oost Boswinkel: deelgebied Ons Huis Stadsdeelcommissie West 10-10-2017
Brief aan de raad Advies op winningsplan Ganzebos III
Raadsvoorstellen Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Het Brunink, Veld 3, 3A en 4 en gewijzigde vaststelling wijziging 90 van de welstandsnota Enschede – beeldkwaliteitplan ‘Het brunink Woonvelden 3, 3a en 4 Stadsdeelcommissie Zuid 07-11-2017 Raadsvergadering 13-11-2017
Beantwoording ex Art. 38 RvO beantwoording art 38 vragen communicatie fietsstraten
Brief aan de raad Regionale samenwerkingsagenda Regio Twente 2017-2020 Stedelijke commissie 30-10-2017
Raadsvoorstellen Sociale hypotheek Dolphia Stadsdeelcommissie Oost 03-10-2017 Raadsvergadering 09-10-2017
Brief aan de raad Motie eenzaamheid
Brief aan de raad Actualisatie Gemeentelijk Rioleringsplan 2017
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording van de artikel 38 vragen RvO van de heer Van der Aa over “bezoekers binnenstad tellen via wifi-tracking” en van de heer Van Luttikhuizen over “monitoring bezoekers binnenstad”
Brief aan de raad KPI verslag horizontale verantwoording archiefbeheer gemeente Enschede over 2017
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen dhr. Van Lagen(CDA) inzake zak- en kleedgeld jeugdzorg
Raadsvoorstellen Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Noordwest - Haaksbergerstraat 1160 Stadsdeelcommissie West 10-10-2017 Raadsvergadering 13-11-2017
Beantwoording ex Art. 38 RvO Artikel 38 vragen over diftar.
Brief aan de raad Ontwerp Actieplan Omgevingslawaai 2018-2023
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording art. 38 inzake Lekkages AkzoNobel vanwege zwakke plekken in leidingen en installaties
Raadsvoorstellen Aanbevelingen rekenkameronderzoek Twente Milieu Stedelijke commissie 20-11-2017 Raadsvergadering 18-12-2017
Brief aan de raad Implementatie geïndiceerd vervoer Stedelijke commissie 16-10-2017
Brief aan de raad Brief aan Raad - Financiële stand van zaken Jeugdhulp
Brief aan de raad Communicatie met grondeigenaren over bodemonderzoek stortplaatsen
Raadsvoorstellen Vaststellen bestemmingsplan Moskee Kuipersdijk en beeldkwaliteitsplan Moskee Kuipersdijk Stadsdeelcommissie Oost 03-10-2017 Raadsvergadering 09-10-2017
Raadsvoorstellen Voorstel parkeertarieven en parkeermaatregelen 2018 tot en met 2021 Raadsvergadering 20-11-2017
Raadsvoorstellen Waterproof Enschede, Zwembadvisie Enschede 2020-2060 Stedelijke commissie 02-10-2017 Raadsvergadering 09-10-2017
Brief aan de raad Mogelijke verkoop aandelen Vitens
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording art. 38 vragen Dhr. Van Lijf (D66)
Brief aan de raad Brief aan Raad - Behandeling onderwerpen richting Programmabegroting 2018-2021.docx
Beantwoording ex Art. 38 RvO Artikel 38 vragen over het Japanse Duizendknoop in Enschede
Raadsvoorstellen Deelname aan het experiment centraal tellen van de stembiljetten tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 Stedelijke commissie 25-09-2017 Raadsvergadering 09-10-2017
Raadsvoorstellen Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Noordwest - Lossersestraat 235 en wijziging 80 van de Welstandsnota (Beeldkwaliteitsplan Wiggerhoeve) Stadsdeelcommissie Noord 26-09-2017 Raadsvergadering 09-10-2017
Brief aan de raad Gebruik chemische bestrijdingsmiddelen bij bestrijding van invasieve plantenexoten (agressief verspreidende planten, die van oorsprong niet hier voorkomen).
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen van de fractie SP.
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen van de heer A. Kampman van de fractie van de PvdA
Beantwoording ex Art. 38 RvO art 38 RvO Klachtencommissariaat
Brief aan de raad Aanwijzen van twaalf panden als gemeentelijk monument
Beantwoording ex Art. 38 RvO beantwoording artikel 38 vragen J van Lijf (D´66)
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording art. 38 vragen mevrouw Visser-Voorn (EnschedeAnders) inzake M-Pact
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen raadslid Van Luttikhuizen, betreffende cijfers over onzelfstandige bewoning.
Brief aan de raad start 24/7 passantentellingen met sensoren in de binnenstad
Raadsvoorstellen Voornemen tot het oprichten van de Stichting Werkgeverstaken P-wet Enschede (SWPE) en vaststellen arbeidsvoorwaarden “nieuw beschut”. Stedelijke commissie 25-09-2017 Raadsvergadering 09-10-2017
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording art. 38 vragen van mevrouw Margriet Visser-Voorn (EnschedeAnders)
Brief aan de raad Brief aan de Raad - Inzameling restafval Oost-Boswinkel en Tattersall
Brief aan de raad Brief aan de Raad - Geïndiceerd vervoer
Brief aan de raad Reactie op tijdens de zomernotabehandeling ingetrokken motie ICT beleid en Enschede in the cloud
Beantwoording ex Art. 38 RvO beantwoording artikel 38 vragen van de heer Tillema (D66)
Brief aan de raad Brief aan de Raad - Gezamenlijke zorg over digitale veiligheid
Brief aan de raad Brief aan Raad - Reconstructie stadioncommunicatie op 6 april 2017
Brief aan de raad Brief aan Raad - Vervolg G1000Enschede
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen mw Hummels, betreffende de NOEK
Brief aan de raad Positionering Veilig Thuis Twente/Veiligheidshuis Twente
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording art 38 RvO vraag over bijdrage VNG
Raadsvoorstellen Beleidskader en Spelregels Vastgoed Stedelijke commissie 18-09-2017 Raadsvergadering 09-10-2017
Raadsvoorstellen Actualisatie Beleidskader verbonden partijen Stedelijke commissie 18-09-2017 Raadsvergadering 09-10-2017
Brief aan de raad Vrijwilligers fietsenstalling De Graaff
Brief aan de raad Instellen hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Overijssel dd. 9 juni 2017, betreffende de ongegrondverklaring van de twee beroepen van de gemeente Enschede tegen de besluiten (op bezwaar) van de Staatssecretaris SZW over de toekenning van de gebundelde uitkeringen (BUIG) voor de jaren 2015 en 2016.
Anders Beantwoording artikel 38 vragen Margriet Visser-Voorn mbt. het vliegveld
Brief aan de raad Advies op winningsplan Ganzebos fase II
Anders Art. 38 vragen SP wijziging voorwaarden regiotaxi
Anders Aanvraag Vangnetuitkering Participatiewet 2016
Beantwoording ex Art. 38 RvO Vervroegen betaling uitkering
Anders Beantwoording art 38 RvO vraag over kwetsbaarheid computernetwerk gemeente Enschede
Anders Art. 38 vragen EA Commerciële data
Brief aan de raad Samenwerking gemeente - SMD Wijkteams Enschede Stedelijke commissie 25-09-2017
Brief aan de raad ACWO (adviescommissie wijkorganen) - brief aan raad
Anders Brief aan de Raad - Proces vergunningverlening Airforce 2017
Anders Brief aan de Raad - Aanpassing Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Besluit Maatschappelijke Ondersteuning
Beantwoording ex Art. 38 RvO beantwoording art 38 vragen uitzonderingsregie Speed-pedelecs
Beantwoording ex Art. 38 RvO Artikel 38 vragen BBE van de heer M Teutelink
Brief aan de raad Aanbieding rapportage Clientervaringsonderzoek 2016 en IPA-MO
Brief aan de raad Brief aan Raad - Financiële effecten CAO akkoord
Brief aan de raad Brief aan de Raad - Reactie Quick scan Zomernota Stedelijke commissie 10-07-2017 Raadsvergadering 17-07-2017
Beantwoording ex Art. 38 RvO Artikel 38 vragen PvdA Onzelfstandige bewoning
Brief aan de raad Reactie op besluit Provinciale Staten inzake diepe ondergrond
Brief aan de raad Evaluatie wijkbudgetten - brief aan raad
Brief aan de raad Verlengen werkingsduur bodembeheernota/bodemkwaliteitskaart
Brief aan de raad Evaluatie pilots zelfbeheer
Brief aan de raad Evaluatie parkmanagement
Brief aan de raad Recente ontwikkelingen BUIG
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen mevrouw A. Koç over Markstraat 6
Brief aan de raad Brief aan de Raad - Onzelfstandige bewoning
Brief aan de raad Brief burgemeester aan raad inzake Aanwijzingsbesluit cameratoezicht 2017 en Verantwoordingsverslag publiek cameratoezicht
Brief aan de raad Stand van zaken blijverslening
Memo Meicirculaire 2017 gemeentefonds
Brief aan de raad Brief aan Raad inzake Ontwikkelingen IJsbaan Twente B.V.
Brief aan de raad Deregulering domein Fysiek, 2e fase
Brief aan de raad Geluidsbelastingkaarten gemeente Enschede
Raadsvoorstellen vaststellen bestemmingsplan "Binnenstad 2016" Stadsdeelcommissie Centrum 11-07-2017 Raadsvergadering 17-07-2017
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen Niels van den Berg (BBE) over kunstgras normering
Raadsvoorstellen Het verstrekken van een garantstelling PW Hockey Het verstrekken van een duurzaamheidslening PW Hockey Stedelijke commissie 10-07-2017 Raadsvergadering 17-07-2017
Brief aan de raad Brief aan de Raad - Reactie QuickScan jaarrekening 2016 Stedelijke commissie 26-06-2017
Brief aan de raad Brief WMO-Raad - Voorbereiding Zomernota 2017 en Begeleidende brief aan Raad
Brief aan de raad Vervolg op Enschede wekt op
Raadsvoorstellen Binnenhavenvisie Twentekanalen 2017-2030 en Jaarverslag Havenbedrijf 2016 Stedelijke commissie 18-09-2017 Raadsvergadering 09-10-2017
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen Jeroen Diepemaat (VVD) opening buitenbad Aquadrome
Beantwoording ex Art. 38 RvO Art 38 vragen Airforcefestival
Beantwoording ex Art. 38 RvO Artikel 38 vragen PvdA Regiotaxi
Brief aan de raad Brief aan Raad - Demonstraties zondag 18 juni 2017
Brief aan de raad Afschrift kwartaalbrief actuele ontwikkelingen sociaal domein
Brief aan de raad Milieupark
Raadsvoorstellen Zomernota 2017 Stedelijke commissie 10-07-2017 Raadsvergadering 17-07-2017
Raadsvoorstellen Meerjarenperspectief Grondbedrijf (MPG) 2017 Stedelijke commissie 26-06-2017 Raadsvergadering 03-07-2017
Brief aan de raad Resultaten haalbaarheidsstudie F35 Enschede-Gronau-Ochtrup
Brief aan de raad Update #1 Actieprogramma Meedoen en Thuisvoelen juni 2017
Brief aan de raad Regionale samenwerking Twentse Energie Strategie
Beantwoording ex Art. 38 RvO Artikel 38 vragen Implementatie "Samen op weg"
Brief aan de raad Brief aan de Raad - G1000 dialoog
Brief aan de raad Brief aan Raad - Zomernota in relatie tot bestedingsvoorstel middelen kinderen in armoede
Raadsvoorstellen 1.Het bestemmingsplan Drienerbraken - Kristalbad - Landgoed de Tolbeeck vaststellen. 2.Wijziging 89 van de Welstandsnota Enschede- Beeldkwaliteitsplan “Villa de Tol en Landgoed de Tolbeeck” vaststellen. Stadsdeelcommissie Noord 20-06-2017 Raadsvergadering 03-07-2017
Raadsvoorstellen Agenda voor Twente ( Regionaal investeringsprogramma 2018-2022) Stedelijke commissie 19-06-2017 Raadsvergadering 03-07-2017
Raadsvoorstellen Gemeenterekening 2016 Stedelijke commissie 26-06-2017 Raadsvergadering 03-07-2017
Brief aan de raad herpositionering Alifa
Raadsvoorstellen Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Zuidoost - Oude Haaksbergerdijk 300. Stadsdeelcommissie Zuid 13-06-2017 Raadsvergadering 03-07-2017
Brief aan de raad Invulling toezicht op FC Twente c.a.
Raadsvoorstellen Wijziging subsidieverordening Sport Stedelijke commissie 19-06-2017 Raadsvergadering 03-07-2017
Raadsvoorstellen Toegangssysteem stadserf Stadsdeelcommissie Centrum 11-07-2017 Raadsvergadering 17-07-2017
Raadsvoorstellen Gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied Noordwest - Lossersestraat 197 Stadsdeelcommissie Noord 20-06-2017 Raadsvergadering 17-07-2017
Brief aan de raad Brief aan Raad - Procesvoorstel vaststelling Zomernota en Parkeerscenario's 2018-2025
Brief aan de raad Overeenkomst met drie landelijke instellingen binnen het sociaal domein (Kindertelefoon, AKJ, Sensoor)
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen koopzondagen
Brief aan de raad Vaststelling bestemmingsplannen voormalige vliegbasis Twenthe
Raadsvoorstellen Verzoek invoering bedrijveninvesteringszone (BIZ) Euregio Bedrijvenpark I Stadsdeelcommissie Oost 27-06-2017 Raadsvergadering 03-07-2017
Raadsvoorstellen Garantstelling lening Stichting Van Heekpark Monument in de 21e eeuw Stedelijke commissie 29-05-2017 Raadsvergadering 12-06-2017
Brief aan de raad Openbare oplaadvoorzieningen in samenwerking met Provincie Overijssel
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording art. 38 vragen Airforce festival 2016
Brief aan de raad Vaststelling "Toezichtinformatie Kinderopvang Enschede in 2016" en "Jaarverslag 2016 Toezicht en handhaving Kinderopvang"
Memo Memo - 1e reactie Quickscan begrotingen gemeenschappelijke regelingen
Raadsvoorstellen Cultuurhistorie en deregulering Welstandsnota Stedelijke commissie 29-05-2017 Raadsvergadering 12-06-2017
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vraag RvO van de heer Van der Velde inzake werkloosheid in Enschede
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording art. 38 vragen EnschedeAnders en Groenlinks
Raadsvoorstellen Financiële verordening Stedelijke commissie 29-05-2017 Raadsvergadering 12-06-2017
Brief aan de raad Evaluatie p&c-cyclus
Raadsvoorstellen Subsidieverordening Onderwijs- en ontwikkelkansen voor jongeren van 0 tot 18 jaar Stedelijke commissie 29-05-2017 Raadsvergadering 12-06-2017
Brief aan de raad Voortgang actieplan Mantelzorg Stedelijke commissie 29-05-2017
Raadsvoorstellen Beleidsplan openbare verlichting 2018-2021 Stedelijke commissie 19-06-2017 Raadsvergadering 03-07-2017
Brief aan de raad informerende brief aan de raad over diverse onderwijszaken
Raadsvoorstellen gewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Havengebied-West 2016" Stadsdeelcommissie West 23-05-2017 Raadsvergadering 12-06-2017
Brief aan de raad Evaluatie Inkoop- en Aanbestedingsbeleid
Raadsvoorstellen Heropening en doorontwikkeling regeling groene leges Stedelijke commissie 29-05-2017 Raadsvergadering 17-07-2017
Brief aan de raad Uitvoering amendement maaibeleid
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen B.J.Sanders (BBE)
Brief aan de raad Brief aan Raad - Vervolg aandeelhouderschap Twence
Brief aan de raad Raadsbrief financiële opgave Stedelijke commissie 15-05-2017
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen dhr. Van der Aa (CDA) inzake stichting De Kindertelefoon, stichting Sensoor en stichting AKJ
Brief aan de raad Raadsbrief ontwerpbegrotingen gemeenschappelijke regelingen.
Raadsvoorstellen Voorgenomen besluit m.b.t. oprichting Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Twente en vaststelling Bedrijfsplan Stedelijke commissie 15-05-2017 Raadsvergadering 22-05-2017
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording Artikel 38 vragen Enschede Anders opvang kwetsbare groepen
Beantwoording ex Art. 38 RvO Artikel 38 vragen over wijkspeeltuintjes
Raadsvoorstellen Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Boekelo 2015" Stadsdeelcommissie West 23-05-2017 Raadsvergadering 12-06-2017
Brief aan de raad Inspectierapport Veilig Thuis
Memo Van onzelfstandige bewoning naar leefbaarheid Stedelijke commissie 08-05-2017
Brief aan de raad Aanbesteding ritreservering, -informatie en -advies (RIA) Twente
Brief aan de raad Procesnotitie hoe verder met Technology Base
Brief aan de raad Interbestuurlijk toezicht (IBT) totaalbeeld Enschede 2017
Brief aan de raad Brief aan de Raad - G1000 Enschede
Brief aan de raad Begrotingswijziging 2017, Ontwerpbegroting 2018 - 2021 en grondexploitatie 2017 ADT Stedelijke commissie 08-05-2017
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording art 38 gevolgen overname AkzoNobel
Brief aan de raad Vaststelling nadere regels als uitwerking van raadsbesluit 3 december 2013 (verordening winkeltijden 2013)
Raadsvoorstellen Actualisatie Raadsdelegatiebesluit Enschede Stedelijke commissie 08-05-2017 Raadsvergadering 22-05-2017
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording art. 38 vragen mevrouw Visser-Voorn inzake Monumentenstatus van de panden op het Vliegveld
Raadsvoorstellen Verordening leerlingenvervoer Stedelijke commissie 08-05-2017 Raadsvergadering 22-05-2017
Brief aan de raad Informeren gemeenteraad over de Alles-in-één-school
Beantwoording ex Art. 38 RvO artikel 38 vragen over parkeren
Raadsvoorstellen Toetsingskader voor evenementenvergunningen 2017 Stedelijke commissie 15-05-2017 Raadsvergadering 22-05-2017
Raadsvoorstellen Aangepast Raadsvoorstel Klachtencommissaris Raadsvergadering 10-04-2017
Brief aan de raad Brief aan Raad inzake Datalek
Raadsvoorstellen Experimentele veranderagenda Raadsvergadering 10-04-2017
Brief aan de raad Leerplichtverslag 2015-2016 "Leren Werkt!"
Brief aan de raad Voorstel uitvoeren motie "gebiedsregisseur" TecBT Stedelijke commissie 15-05-2017
Brief aan de raad intrekken raadsvoorstel bestemmingsplan "Havengebied-West 2016"
Raadsvoorstellen Controleprotocol 2016 - 2019 voor de accountantscontrole op de jaarrekening Stedelijke commissie 18-04-2017 Raadsvergadering 22-05-2017
Brief aan de raad Aanpassen Beleidsregels ondersteuning bij het huishouden en het Besluit Maatschappelijke Ontwikkeling
Raadsvoorstellen Herziening raadsbesluit wijkverkeersplan Hogeland Noord - Getfert Stadsdeelcommissie Centrum 30-05-2017 Raadsvergadering 12-06-2017
Brief aan de raad Brief aan Raad - Programmering bedrijventerreinen
Brief aan de raad Brief Raad - Technology Base Twente def
Brief aan de raad Herziening van de Geluidnota Enschede 2009-2012
Brief aan de raad Uitvoeringsplan Biodiversiteit
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen Niels van den Berg (BBE) herhuisvesting zwembad de Brug
Brief aan de raad Vaststelling Routering Gevaarlijke Stoffen
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen van mevrouw Y. Hümmels van de fractie PvdA
Raadsvoorstellen Beleidskader schuldhulpverlening 2017 - 2020 Stedelijke commissie 18-04-2017 Raadsvergadering 22-05-2017
Raadsvoorstellen Aandeelhouderschap Twence Stedelijke commissie 03-04-2017 Raadsvergadering 10-04-2017
Raadsvoorstellen Vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied Noordwest - Keizerweg 28" Stedelijke commissie 03-04-2017 Raadsvergadering 10-04-2017
Brief aan de raad Voortgangsbrief sociaal domein
Brief aan de raad Raadsbrief behandeling ontwerpbegrotingen gemeenschappelijke regelingen
Raadsvoorstellen Evaluatie Koersdocument VCP 2011-2016: Mooienhof en Molenstraat Stedelijke commissie 08-05-2017 Raadsvergadering 22-05-2017
Raadsvoorstellen Wegonttrekking fietspad Rutbekerveld Stedelijke commissie 03-04-2017 Raadsvergadering 10-04-2017
Brief aan de raad Herfinanciering FC Twente
Memo Memo - Opdracht onzelfstandige bewoning met aanpassing Stedelijke commissie 20-03-2017
Raadsvoorstellen vaststellen consequenties participatieproces 'Enschede wekt op' Stedelijke commissie 03-04-2017 Raadsvergadering 10-04-2017
Beantwoording ex Art. 38 RvO Artikel 38 vragen over Diftar
Raadsvoorstellen Inrichting Klachtencommissariaat Stedelijke commissie 27-03-2017
Beantwoording ex Art. 38 RvO Vragen artikel 38 van de heer B.J. Sanders van BBE over de opslag van radioactief afval in Ahaus
Beantwoording ex Art. 38 RvO Toepassing bankbeslag volgens advies Nationale ombudsman
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording art. 38 vragen van de heer J. Sundaram van de fractie D66
Brief aan de raad Brief Wmo-raad - Advies Beleidsregels Ondersteuning Huishouden
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen mbt vrijwilligers fietsenstalling de Graaff
Raadsvoorstellen Raadsadviescommissie Ondergrond van de Toekomst Raadsvergadering 13-03-2017
Raadsvoorstellen Verplaatsing hoofdterrein Military Boekelo Enschede naar het Teesinkbos (Smeltlocatie, Landsteinerlaan 45). Stadsdeelcommissie West 21-03-2017 Raadsvergadering 10-04-2017
Memo Groene leges Stedelijke commissie 20-03-2017
Beantwoording ex Art. 38 RvO Artikel 38-vragen SP (d.d. 14-2-2017) inzake Welzorg
Brief aan de raad Boardletter 2016
Beantwoording ex Art. 38 RvO Artikel 38 vragen stijging leges toegang Stadserf
Raadsvoorstellen Wijzigingsverordening Participatiewet 2017 Stedelijke commissie 20-03-2017 Raadsvergadering 10-04-2017
Brief aan de raad Evaluatierapport verbonden partijen & implementatiestrategie
Raadsvoorstellen gewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Havengebied-West 2016" Stadsdeelcommissie West 21-03-2017
Brief aan de raad Brief aan de Raad - Intrekken beantwoording art 38 vragen fietsenstalling de Graaff
Brief aan de raad Brief aan de Raad - Zienswijze raadsadviescommissie ondergrond
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen kunstgras
Raadsvoorstellen Evaluatie Wijkwelzijn 2016 Stedelijke commissie 06-03-2017 Raadsvergadering 13-03-2017
Raadsvoorstellen Wijziging Rechtspositieregeling wethouders, raads- en commissieleden 2017 Raadsvergadering 13-03-2017
Raadsvoorstellen Verordening MO 2017, Verordening Jeugdhulp 2017, Besluit MO 2017, Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp 2017, Beleidsregels PGB Stedelijke commissie 06-03-2017 Raadsvergadering 13-03-2017
Raadsvoorstellen Voorstel besteding middelen kinderen in armoede Stedelijke commissie 06-03-2017 Raadsvergadering 13-03-2017
Raadsvoorstellen Beleidsregels Ondersteuning bij het Huishouden Stedelijke commissie 27-02-2017 Raadsvergadering 13-03-2017
Brief aan de raad Inkoop Jeugd en Wmo vanaf 2018 - Koerstdocument Integrale Inkoop Jeugd en Wmo
Brief aan de raad Wijziging inhouding zorgpremie Menzis voor bijstandsgerechtigden Stedelijke commissie 20-03-2017
Raadsvoorstellen Wijzigen Algemene plaatselijke verordening Stedelijke commissie 13-02-2017 Raadsvergadering 16-02-2017
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording Artikel 38 vragen van de heer Wim Wijfjes van de fractie CDA
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording art.38 vragen mogelijkheden en handhaving voormalig luchthaventerrein
Raadsvoorstellen Benoeming lid Commissie van Toezicht op het Abraham Ledeboerpark Stedelijke commissie 13-02-2017 Raadsvergadering 16-02-2017
Brief aan de raad Cultuurconvenant 2017-2020 Ministerie van OCW - Landsdeel Oost.
Beantwoording ex Art. 38 RvO Art. 38 RvO: beantwoording vragen van de heer te Vergert van de CDA fractie Enschede over het rentepercentage van sociale leningen van de Stadsbank Oost Nederland.
Raadsvoorstellen Herfinanciering FC Twente Stedelijke commissie 13-02-2017 Raadsvergadering 16-02-2017
Memo Memo - Diagonale afsluiting Spelbergsweg (“de knip”) / consultatie wijkraad en klankbordgroep / bespreking met stadsdeelcommissie centrum Stadsdeelcommissie Centrum 07-02-2017
Brief aan de raad Afhandelen motie gebiedsregisseur Stedelijke commissie 27-02-2017
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen inzake arbeidsverdringing d.m.v.weken met behoud van uitkering.
Brief aan de raad Uitslag formele draagvlakmeting BIZ Euregio Bedrijvenpark I
Raadsvoorstellen Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Enschede 2017-2020 Stedelijke commissie 27-02-2017 Raadsvergadering 13-03-2017
Raadsvoorstellen projectafwijkingsbesluit 24 appartementen Hofkwartier Getfertweg/Zuiderval Stadsdeelcommissie Centrum 07-02-2017 Raadsvergadering 16-02-2017
Brief aan de raad Feitennotitie leegstandstaks
Brief aan de raad Beleidslijn bezoldiging toezichthoudende organen.
Raadsvoorstellen Indienen van een subsidieaanvraag voor de kosten van het opsporen en ruimen van explosieven voor een tiental projecten Stedelijke commissie 30-01-2017 Raadsvergadering 06-02-2017
Brief aan de raad Brief aan de Raad - FC Twente en herfinanciering
Beantwoording ex Art. 38 RvO Artikel 38 vragen Evenementenprogramma 2017
Brief aan de raad Afhandeling motie "Stop VNG-lobby tegen open en transparant bestuur" d.d. 27 juni 2016
Brief aan de raad Discussiememo toegangssysteem stadserf Stadsdeelcommissie Centrum 07-02-2017
Raadsvoorstellen Ontwerp Routering Gevaarlijke Stoffen in de gemeente Enschede Stedelijke commissie 30-01-2017 Raadsvergadering 06-02-2017
Raadsvoorstellen Vaststelling bestemmingsplan “Cultuurhistorie” Stedelijke commissie 30-01-2017 Raadsvergadering 06-02-2017
Raadsvoorstellen Afronding herontwikkeling winkelcentrum Stokhorst: exploitatieovereenkomst en projectafwijkingsbesluit Winkelcentrum Stokhorst (blok B) Stadsdeelcommissie Oost 24-01-2017 Raadsvergadering 06-02-2017
Raadsvoorstellen Vaststellen Beheersverordening "Buitengebied Noordwest-Boekelosestraat 255-257" Stadsdeelcommissie West 31-01-2017 Raadsvergadering 06-02-2017
Raadsvoorstellen Eerste wijziging van de Legesverordening 2017 Stedelijke commissie 23-01-2017 Raadsvergadering 06-02-2017
Raadsvoorstellen bestemmingsplan Buitengebied Noordwest - Beckumerstraat 458 Stadsdeelcommissie West 31-01-2017 Raadsvergadering 06-02-2017
Brief aan de raad Bezorgen reisdocumenten aan Enschedese burger en Niet Ingezetene in Duitsland (Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen)
Brief aan de raad Toeristenbelasting Enschede en Airbnb
Brief aan de raad Uitkomsten parkeeronderzoeken september 2016
Brief aan de raad Voorgenomen sluiting Tourist Info Shop Enschede
Beantwoording ex Art. 38 RvO Art. 38 RvO: beantwoording vragen van de heer Kort van de GroenLinks fractie Enschede over de Stadsbank Oost Nederland
Brief aan de raad Uitvoeringsprogramma toezichts- en handhavingstaken 2017 incl jaarverslag 2016
Brief aan de raad Culturele instellingen Stedelijke commissie 23-01-2017
Raadsvoorstellen Overname materieel en machines en garantstelling lening Onderhoud Enschede BV Stedelijke commissie 23-01-2017 Raadsvergadering 06-02-2017
Brief aan de raad Opdracht Sportaal
Raadsvoorstellen Ontwikkelstrategie Zuiderval Stedelijke commissie 23-01-2017 Raadsvergadering 06-02-2017
Brief aan de raad Kennispunt Twente
Brief aan de raad Motie Verpakkingsvrije supermarkt
Brief aan de raad Brief aan de Raad: reactie van het College op de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. Stedelijke commissie 16-01-2017
Brief aan de raad Brief aan de Raad - IJsbaan Twente
Brief aan de raad Nota Studentenbeleid
Brief aan de raad Inkoop Jeugd en Wmo vanaf 2018
Brief aan de raad Evenementenprogramma 2017 Stedelijke commissie 30-01-2017
Brief aan de raad Zienswijze op rijksstructuurvisie ondergrond
Brief aan de raad Uitvoeringsprogramma Enschedese arbeidsmarktaanpak 2017 Stedelijke commissie 23-01-2017
Brief aan de raad Ondertekening van de prestatieafspraken met woningbouwcorporaties en huurdersvertegenwoordigers
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording art. 38 vragen van de heer R. Kreeft (VVD) inzake Tegenprestatie
Brief aan de raad Evaluatie Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013
Brief aan de raad Brief Provinciale Staten Overijss. inzake brieven Vliegclubs Twente Airport
Raadsvoorstellen Voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning Stedelijke commissie 12-12-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen kunstgras
Brief aan de raad Vastgoed op afstand
Raadsvoorstellen Financiële ontvlechting sportaccommodaties Stedelijke commissie 12-12-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Raadsvoorstellen Verzoekbesluit onteigening Stadsdeelcommissie Zuid 14-02-2017 Raadsvergadering 16-02-2017
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen van de heer M. Teutelink (BBE)
Brief aan de raad Voortgangsrapportage uitvoering Communicatievisie aan de raad
Brief aan de raad Exploitatieovereenkomst
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38-vragen van de heer Kampman
Raadsvoorstellen Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Groene Scheg 2016" Stedelijke commissie 16-01-2017 Raadsvergadering 06-02-2017
Raadsvoorstellen Subsidieverordening Wijkbudgetten en nadere regels Wijkbudgetten Stedelijke commissie 12-12-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Brief aan de raad Regionaal vervoer: vaststellen documenten en instemmen met aanbesteding maatwerkvervoer per 1-7-2017
Raadsvoorstellen Nieuwe garantstelling stichting Omroep Enschede Stedelijke commissie 12-12-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Brief aan de raad Verordening en Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2017, Verordening en Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp en Beleidsregels PGB
Brief aan de raad Drankverbod Glanerbrug-De Hut
Raadsvoorstellen Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Havengebied - Westerval Noord Stedelijke commissie 12-12-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Brief aan de raad Inspectierapport kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie in Enschede
Brief aan de raad Programma en Overzicht 2017 Onderhuisvesting
Brief aan de raad Tussenevaluatie deregulering Fysiek, 1e fase; producten standplaatsen en kappen
Raadsvoorstellen Vaststelling bestedingsplan 2017 voor de uitvoering van het VVE-convenant G4/G33 met het Rijk en een daarmee samenhangend voorstel voor wijziging van de Gemeentebegroting 2016 en 2017 Stedelijke commissie 12-12-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Raadsvoorstellen Conclusies rekenkameronderzoek schulddienstverlening Stedelijke commissie 16-01-2017 Raadsvergadering 06-02-2017
Brief aan de raad Winkelstructuur Glanerbrug / Action Glanerbrug
Brief aan de raad Meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma Enschedese haven
Brief aan de raad Verslag van de Visitatiecommissie Informatieveiligheid
Anders Reactie brief van het POOB inzake informatievoorziening mantelzorg.
Raadsvoorstellen Verordening kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Stedelijke commissie 28-11-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Raadsvoorstellen Nieuw Enschedees Welzijn Stedelijke commissie 28-11-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Brief aan de raad Raadsbrief Stand van zaken Ontwikkelstrategie Zuiderval
Brief aan de raad Zienswijze Revisie Omgevingsvisie en -verordening Overijssel
Anders Beantwoording art. 38 vragen heer Ornek (PvdA) inzake informatie en ondersteuning mantelzorg.
Memo Memo schuldpreventie middelbare scholen
Memo Memo Schoolverzuim irt formatie Leerplicht def
Memo Memo Maaibeleid def
Memo Memo CRvB Stedelijke commissie 16-01-2017
Memo Memo SIB
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording art. 38 vragen lekkages AkzoNobel Raadsvergadering 19-12-2016
Raadsvoorstellen Beleidsregel en voorbereidingsbesluit Onzelfstandige Bewoning
Raadsvoorstellen Verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen en beheerverordening begraafplaatsen 2016 Stedelijke commissie 28-11-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Raadsvoorstellen Parkeertarieven 2017 Stedelijke commissie 21-11-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Raadsvoorstellen Afvalstoffenverordening en uitvoeringsbesluit 2017 Stedelijke commissie 21-11-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Brief aan de raad Zienswijze op voorstel Stichting Nederlandse Lokale Omroepen (NLPO) voor streekindeling lokale omroepen
Raadsvoorstellen Aanvraag budget mobiliteitsprojecten 2017 en meerjarige doorkijk Stedelijke commissie 28-11-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Memo Memo (C) - Verkeerstellingen rond Mooienhof en Molenstraat
Brief aan de raad Brief aan de Raad over de korte analyse van de regeling groene leges Stedelijke commissie 07-11-2016
Memo Memo (B) - Stand van zaken en vervolgstappen aanbesteding 'Maatwerkvoorzieningen alle leeftijden 2017'
Brief aan de raad Bestuurlijke reactie advies kwaliteitsteam TecBT
Brief aan de raad Brief aan Raad - Verkoop aandelen Enexis
Brief aan de raad Beantwoording Quick scan programmabegroting 2017-2020 Stedelijke commissie 07-11-2016
Brief aan de raad Brief aan de raad inzake de voortgang van het actieplan duurzaamheid
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording Artikel 38 WRO vragen van de heer W. Wijfjes, CDA fractie
Raadsvoorstellen Afsluiten grondexploitaties Stroinkslanden, Diekman Wonen, MST Haaksbergerstraat, Vrijkomende locaties Brede School Stadsveld en Twekkelerveld Stedelijke commissie 21-11-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Brief aan de raad Evaluatie maaibeleid 2016 Stedelijke commissie 07-11-2016
Brief aan de raad Plan van aanpak concernopdracht vestigingsklimaat, onderdeel Bereikbaarheid.
Brief aan de raad Midterm Review Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente
Raadsvoorstellen Verklaring van geen bedenkingen tandartsenpraktijk aan de Abeltasmanstraat/Gronausestraat 1070 Stadsdeelcommissie Oost 29-11-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Brief aan de raad Brief aan Raad - Beant. art. 38 vragen lekkages AkzoNobel
Brief aan de raad Brief Raad - Gebiedsgerichte uitwerking Structuurvisie luchthaven 2009
Raadsvoorstellen Fietspad Euregioweg Stadsdeelcommissie Oost 29-11-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Raadsvoorstellen Technische aanpassing verbeelding bestemmingsplan “De Bothoven 2016” Stedelijke commissie 07-11-2016 Raadsvergadering 14-11-2016
Raadsvoorstellen Wegonttrekking Beukerweg Stadsdeelcommissie Noord 22-11-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Raadsvoorstellen 3e verlenging arrangement herfinanciering FC Twente Stedelijke commissie 07-11-2016 Raadsvergadering 14-11-2016
Brief aan de raad Gewijzigde begroting Gemeentelijk Belastingkantoor Twente 2017
Brief aan de raad Recente ontwikkelingen bij de Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten (BUIG): Gewijzigd Meerjarenperspectief BUIG 2017-2020, Effecten naar aanleiding van aanpassing verdeelmodel 2017, Vangnetuitkering Participatiewet 2015, Definitief BUIG-budget 2016 en Beroepsprocedures MAU 2013-2015 en BUIG 2015 en 2016. Stedelijke commissie 07-11-2016
Brief aan de raad Brief aan Raad - Herhuisvesting DCW
Brief aan de raad Wet op de Jeugdverblijven
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording art 38 vragen rubberkorrels kunstgrasvelden
Brief aan de raad Aanpak jongeren en schulden
Memo Memo aan de Raad - Statushouders en de Voedselbank
Memo Memo aan de raad - Stand van zaken aanbesteding Maatwerkvoorzieningen
Brief aan de raad Brief aan de Raad - Tussenstand implementatievoorstel ondersteuning bij het huishouden
Raadsvoorstellen Evaluatie Agenda van Twente Stedelijke commissie 24-10-2016 Raadsvergadering 31-10-2016
Brief aan de raad Inclusieve stad - City Deal
Raadsvoorstellen Actieprogramma Meedoen en Thuisvoelen 2016-2019 Stedelijke commissie 24-10-2016 Raadsvergadering 31-10-2016
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording art. 38 vragen van de heerJelle Kort (GroenLinks) inzake het Verdringingsprotocol.
Brief aan de raad Enschede 2025 - Discussienotitie
Brief aan de raad Analyse luchtkwaliteit 2016, Enschede
Brief aan de raad Afwijkingenrapportage projecten 1 juli 2016
Raadsvoorstellen INGETROKKEN door college 28 okt 2016 Inrichting Klachtencommissariaat Stedelijke commissie 24-10-2016 Raadsvergadering 31-10-2016
Brief aan de raad Proces beantwoording artikel 38 vragen lekkages AkzoNobel
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording van de artikel 38 vragen. gesteld door mevrouw Visser-Voorn, namens de fractie "Enschede Anders"
Brief aan de raad Brief aan Raad - AZC Esmarkerveld Stedelijke commissie 10-10-2016
Raadsvoorstellen Concept-programmabegroting 2017-2020 Stedelijke commissie 07-11-2016 Raadsvergadering 14-11-2016
Raadsvoorstellen Benoemen nieuw lid gemeentelijke Monumentencommissie Stedelijke commissie 10-10-2016 Raadsvergadering 31-10-2016
Brief aan de raad Voortgangsbrief sociaal domein
Brief aan de raad Procesbrief programmering werklocaties
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording art. 38 vragen Schikgodinnen Van Heek
Brief aan de raad Brief aan de Raad - Aangepast voorstel RBT Stedelijke commissie 10-10-2016
Beantwoording ex Art. 38 RvO Artikel 38 vragen over het Maaibeleid in Enschede
Raadsvoorstellen Verzoek tot houden van draagvlakmeting invoering Bedrijven Investerings Zone (BIZ) Euregio Bedrijvenpark I Stadsdeelcommissie Oost 11-10-2016 Raadsvergadering 31-10-2016
Brief aan de raad Motie 'Actualisatie lastenstelsel'
Beantwoording ex Art. 38 RvO Art.38 RvO: beantwoording vragen van de heer Van der Velde van de fractie PVDA inzake de opvang van asielzoekers en de realisatie van het AZC Esmarkerveld
Raadsvoorstellen Wijziging regeling groene leges Raadsvergadering 03-10-2016
Brief aan de raad Evaluatie pilot snippergroen
Brief aan de raad Stand van zaken ondergronddossier
Brief aan de raad Toezegging kantine ISK
Brief aan de raad Uitvoeringsagenda woonvisie 2025
Beantwoording ex Art. 38 RvO Artikel 38 vragen mevrouw Haveman D66 inzake Sekswerkers illegaal actief in Twente
Brief aan de raad Brief aan Raad - Gunning aanbesteding maatwerkvoorzieningen alle leeftijden 2017
Brief aan de raad Evaluatieverslag leerlingenvervoer
Raadsvoorstellen Structuurvisie Luchthaven (besluitvorming op 14 november) Stedelijke commissie 10-10-2016 Raadsvergadering 14-11-2016
Beantwoording ex Art. 38 RvO Artikel 38 vragen mevrouw Joosten Christenunie, inzake schrijnende situatie illegale sekswerkers en mogelijke vrouwenhandel
Raadsvoorstellen Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Wesselerbrink 2015" Raadsvergadering 31-10-2016
Raadsvoorstellen Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Stroinkslanden 2016" en het vaststellen van wijziging 85 van de welstandsnota Enschede Raadsvergadering 31-10-2016
Brief aan de raad Stand van zaken ontwikkelingen BUIG
Raadsvoorstellen Financiële effecten richting aan ruimte en veranderende regelgeving BBV Stedelijke commissie 24-10-2016 Raadsvergadering 31-10-2016
Brief aan de raad Raad informeren over invulling bestaande taakstellingen Stedelijke commissie 07-11-2016
Memo Statushouders en de Voedselbank
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording vragen art. 38 de heer B. Sanders opslag radioactief kernafval Ahaus
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording art. 38 vragen B. Sanders over 'ondersteuning bij beleid huishoudelijke ondersteuning'
Raadsvoorstellen Aanpassing wijkverkeersplan Hogeland Noord – ’t Getfert Stadsdeelcommissie Centrum 20-09-2016 Raadsvergadering 03-10-2016
Raadsvoorstellen Vaststellen Wijziging 82 Welstandsnota Beeldkwaliteitplan Hornbach Stadsdeelcommissie Oost 11-10-2016 Raadsvergadering 31-10-2016
Brief aan de raad Brief aan de Raad van Businesspark Twente Stedelijke commissie 19-09-2016
Raadsvoorstellen Raadsvoorstel mandaatbesluit - Voorbereidingsbesluit Binnenstad 2016 Stadsdeelcommissie Centrum 20-09-2016 Raadsvergadering 03-10-2016
Raadsvoorstellen Evaluatie Actieprogramma Binnenstad Stadsdeelcommissie Centrum 20-09-2016 Raadsvergadering 03-10-2016
Brief aan de raad Brief aan de Raad - Aanscherping van het beleid voor citymarketing, evenementen en vrijetijdseconomie
Brief aan de raad Vouchers Onderwijsbegeleiding
Brief aan de raad Afsluiting Stadserf Stadsdeelcommissie Centrum 20-09-2016
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38-vragen Akzo Nobel
Raadsvoorstellen Wijzigen marktverordening en aanverwante regels Stedelijke commissie 19-09-2016 Raadsvergadering 03-10-2016
Brief aan de raad Doelmatigheidsonderzoek Integraal Huisvestingsplan 2011-2015
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen dhr. Sanders (BBE) inzake mantelzorgwaardering
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen mevr. Visser-Voorn (EA) inzake mantelzorgwaardering
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 van mevrouw Futselaar van de fractie SP inzake Stroinkshal Stadsdeelcommissie Zuid 04-10-2016
Brief aan de raad Afvalverordening en uitvoeringsbesluit 2017
Raadsvoorstellen Vaststellen Wijziging 84 Welstandsnota, Beeldkwaliteitplan De Laares wijziging 1 Stadsdeelcommissie Centrum 20-09-2016 Raadsvergadering 03-10-2016
Brief aan de raad Verslag werkreis Denemarken - ‘verbinding tussen Passend(e) Opvang/ Onderwijs en Jeugdhulp’
Raadsvoorstellen Toetreding gemeente Twenterand tot en wijziging van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente Stedelijke commissie 12-09-2016 Raadsvergadering 03-10-2016
Brief aan de raad Resultaten clientervaringsonderzoek Wmo
Raadsvoorstellen Invulling van de mantelzorgwaardering. Stedelijke commissie 12-09-2016 Raadsvergadering 03-10-2016
Raadsvoorstellen Openen grondexploitatie Zuiderval/ontbinden GEM Zuiderval Stedelijke commissie 19-09-2016 Raadsvergadering 03-10-2016
Brief aan de raad Aanbiedingsbrief Twenteraad 15 september 2016 Stedelijke commissie 12-09-2016
Brief aan de raad Verklaring van geen bedenkingen voor het wijzigen van een bestaande stoomtransportleiding van Twence. Stadsdeelcommissie West 13-09-2016 Raadsvergadering 03-10-2016
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen dhr. Van der Aa (CDA) inzake wachtlijsten verpleeg- en verzorgingshuizen
Schrijf uzelf in voor e-mail notificaties van nieuw geplaatste stukken.