Filter toepassenReset filters

Nieuwste uit: Stukkenstroom

Type Onderwerp Commissie Raadsvergadering
Raadsvoorstellen Garantstelling lening Stichting Van Heekpark Monument in de 21e eeuw Stedelijke commissie 29-05-2017 Raadsvergadering 12-06-2017
Brief aan de raad Openbare oplaadvoorzieningen in samenwerking met Provincie Overijssel
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording art. 38 vragen Airforce festival 2016
Brief aan de raad Vaststelling "Toezichtinformatie Kinderopvang Enschede in 2016" en "Jaarverslag 2016 Toezicht en handhaving Kinderopvang"
Memo Memo - 1e reactie Quickscan begrotingen gemeenschappelijke regelingen
Raadsvoorstellen Cultuurhistorie en deregulering Welstandsnota Stedelijke commissie 29-05-2017 Raadsvergadering 12-06-2017
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vraag RvO van de heer Van der Velde inzake werkloosheid in Enschede
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording art. 38 vragen EnschedeAnders en Groenlinks
Raadsvoorstellen Financiële verordening Stedelijke commissie 29-05-2017 Raadsvergadering 12-06-2017
Brief aan de raad Evaluatie p&c-cyclus
Raadsvoorstellen Subsidieverordening Onderwijs- en ontwikkelkansen voor jongeren van 0 tot 18 jaar Stedelijke commissie 29-05-2017 Raadsvergadering 12-06-2017
Brief aan de raad Voortgang actieplan Mantelzorg
Raadsvoorstellen Beleidsplan openbare verlichting 2018-2021 Stedelijke commissie 29-05-2017 Raadsvergadering 12-06-2017
Brief aan de raad informerende brief aan de raad over diverse onderwijszaken
Raadsvoorstellen gewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Havengebied-West 2016" Stadsdeelcommissie West 23-05-2017 Raadsvergadering 12-06-2017
Brief aan de raad Evaluatie Inkoop- en Aanbestedingsbeleid
Raadsvoorstellen Heropening en doorontwikkeling regeling groene leges Stedelijke commissie 29-05-2017 Raadsvergadering 12-06-2017
Brief aan de raad Uitvoering amendement maaibeleid
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen B.J.Sanders (BBE)
Brief aan de raad Brief aan Raad - Vervolg aandeelhouderschap Twence
Brief aan de raad Raadsbrief financiële opgave Stedelijke commissie 15-05-2017
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen dhr. Van der Aa (CDA) inzake stichting De Kindertelefoon, stichting Sensoor en stichting AKJ
Brief aan de raad Raadsbrief ontwerpbegrotingen gemeenschappelijke regelingen.
Raadsvoorstellen Voorgenomen besluit m.b.t. oprichting Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Twente en vaststelling Bedrijfsplan Stedelijke commissie 15-05-2017 Raadsvergadering 22-05-2017
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording Artikel 38 vragen Enschede Anders opvang kwetsbare groepen
Beantwoording ex Art. 38 RvO Artikel 38 vragen over wijkspeeltuintjes
Raadsvoorstellen Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Boekelo 2015" Stadsdeelcommissie West 23-05-2017 Raadsvergadering 12-06-2017
Brief aan de raad Inspectierapport Veilig Thuis
Memo Van onzelfstandige bewoning naar leefbaarheid Stedelijke commissie 08-05-2017
Brief aan de raad Aanbesteding ritreservering, -informatie en -advies (RIA) Twente
Brief aan de raad Procesnotitie hoe verder met Technology Base
Brief aan de raad Interbestuurlijk toezicht (IBT) totaalbeeld Enschede 2017
Brief aan de raad Brief aan de Raad - G1000 Enschede
Brief aan de raad Begrotingswijziging 2017, Ontwerpbegroting 2018 - 2021 en grondexploitatie 2017 ADT Stedelijke commissie 08-05-2017
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording art 38 gevolgen overname AkzoNobel
Brief aan de raad Vaststelling nadere regels als uitwerking van raadsbesluit 3 december 2013 (verordening winkeltijden 2013)
Raadsvoorstellen Actualisatie Raadsdelegatiebesluit Enschede Stedelijke commissie 08-05-2017 Raadsvergadering 22-05-2017
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording art. 38 vragen mevrouw Visser-Voorn inzake Monumentenstatus van de panden op het Vliegveld
Raadsvoorstellen Verordening leerlingenvervoer Stedelijke commissie 08-05-2017 Raadsvergadering 22-05-2017
Brief aan de raad Informeren gemeenteraad over de Alles-in-één-school
Beantwoording ex Art. 38 RvO artikel 38 vragen over parkeren
Raadsvoorstellen Toetsingskader voor evenementenvergunningen 2017 Stedelijke commissie 15-05-2017 Raadsvergadering 22-05-2017
Raadsvoorstellen Aangepast Raadsvoorstel Klachtencommissaris Raadsvergadering 10-04-2017
Brief aan de raad Brief aan Raad inzake Datalek
Raadsvoorstellen Experimentele veranderagenda Raadsvergadering 10-04-2017
Brief aan de raad Leerplichtverslag 2015-2016 "Leren Werkt!"
Brief aan de raad Voorstel uitvoeren motie "gebiedsregisseur" TecBT Stedelijke commissie 15-05-2017
Brief aan de raad intrekken raadsvoorstel bestemmingsplan "Havengebied-West 2016"
Raadsvoorstellen Controleprotocol 2016 - 2019 voor de accountantscontrole op de jaarrekening Stedelijke commissie 18-04-2017 Raadsvergadering 22-05-2017
Brief aan de raad Aanpassen Beleidsregels ondersteuning bij het huishouden en het Besluit Maatschappelijke Ontwikkeling
Raadsvoorstellen Herziening raadsbesluit wijkverkeersplan Hogeland Noord - Getfert Stadsdeelcommissie Centrum 30-05-2017 Raadsvergadering 12-06-2017
Brief aan de raad Brief aan Raad - Programmering bedrijventerreinen
Brief aan de raad Brief Raad - Technology Base Twente def
Brief aan de raad Herziening van de Geluidnota Enschede 2009-2012
Brief aan de raad Uitvoeringsplan Biodiversiteit
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen Niels van den Berg (BBE) herhuisvesting zwembad de Brug
Brief aan de raad Vaststelling Routering Gevaarlijke Stoffen
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen van mevrouw Y. Hümmels van de fractie PvdA
Raadsvoorstellen Beleidskader schuldhulpverlening 2017 - 2020 Stedelijke commissie 18-04-2017 Raadsvergadering 22-05-2017
Raadsvoorstellen Aandeelhouderschap Twence Stedelijke commissie 03-04-2017 Raadsvergadering 10-04-2017
Raadsvoorstellen Vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied Noordwest - Keizerweg 28" Stedelijke commissie 03-04-2017 Raadsvergadering 10-04-2017
Brief aan de raad Voortgangsbrief sociaal domein
Brief aan de raad Raadsbrief behandeling ontwerpbegrotingen gemeenschappelijke regelingen
Raadsvoorstellen Evaluatie Koersdocument VCP 2011-2016: Mooienhof en Molenstraat Stedelijke commissie 08-05-2017 Raadsvergadering 22-05-2017
Raadsvoorstellen Wegonttrekking fietspad Rutbekerveld Stedelijke commissie 03-04-2017 Raadsvergadering 10-04-2017
Brief aan de raad Herfinanciering FC Twente
Memo Memo - Opdracht onzelfstandige bewoning met aanpassing Stedelijke commissie 20-03-2017
Raadsvoorstellen vaststellen consequenties participatieproces 'Enschede wekt op' Stedelijke commissie 03-04-2017 Raadsvergadering 10-04-2017
Beantwoording ex Art. 38 RvO Artikel 38 vragen over Diftar
Raadsvoorstellen Inrichting Klachtencommissariaat Stedelijke commissie 27-03-2017
Beantwoording ex Art. 38 RvO Vragen artikel 38 van de heer B.J. Sanders van BBE over de opslag van radioactief afval in Ahaus
Beantwoording ex Art. 38 RvO Toepassing bankbeslag volgens advies Nationale ombudsman
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording art. 38 vragen van de heer J. Sundaram van de fractie D66
Brief aan de raad Brief Wmo-raad - Advies Beleidsregels Ondersteuning Huishouden
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen mbt vrijwilligers fietsenstalling de Graaff
Raadsvoorstellen Raadsadviescommissie Ondergrond van de Toekomst Raadsvergadering 13-03-2017
Raadsvoorstellen Verplaatsing hoofdterrein Military Boekelo Enschede naar het Teesinkbos (Smeltlocatie, Landsteinerlaan 45). Stadsdeelcommissie West 21-03-2017 Raadsvergadering 10-04-2017
Memo Groene leges Stedelijke commissie 20-03-2017
Beantwoording ex Art. 38 RvO Artikel 38-vragen SP (d.d. 14-2-2017) inzake Welzorg
Brief aan de raad Boardletter 2016
Beantwoording ex Art. 38 RvO Artikel 38 vragen stijging leges toegang Stadserf
Raadsvoorstellen Wijzigingsverordening Participatiewet 2017 Stedelijke commissie 20-03-2017 Raadsvergadering 10-04-2017
Brief aan de raad Evaluatierapport verbonden partijen & implementatiestrategie
Raadsvoorstellen gewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Havengebied-West 2016" Stadsdeelcommissie West 21-03-2017
Brief aan de raad Brief aan de Raad - Intrekken beantwoording art 38 vragen fietsenstalling de Graaff
Brief aan de raad Brief aan de Raad - Zienswijze raadsadviescommissie ondergrond
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen kunstgras
Raadsvoorstellen Evaluatie Wijkwelzijn 2016 Stedelijke commissie 06-03-2017 Raadsvergadering 13-03-2017
Raadsvoorstellen Wijziging Rechtspositieregeling wethouders, raads- en commissieleden 2017 Raadsvergadering 13-03-2017
Raadsvoorstellen Verordening MO 2017, Verordening Jeugdhulp 2017, Besluit MO 2017, Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp 2017, Beleidsregels PGB Stedelijke commissie 06-03-2017 Raadsvergadering 13-03-2017
Raadsvoorstellen Voorstel besteding middelen kinderen in armoede Stedelijke commissie 06-03-2017 Raadsvergadering 13-03-2017
Raadsvoorstellen Beleidsregels Ondersteuning bij het Huishouden Stedelijke commissie 27-02-2017 Raadsvergadering 13-03-2017
Brief aan de raad Inkoop Jeugd en Wmo vanaf 2018 - Koerstdocument Integrale Inkoop Jeugd en Wmo
Brief aan de raad Wijziging inhouding zorgpremie Menzis voor bijstandsgerechtigden Stedelijke commissie 20-03-2017
Raadsvoorstellen Wijzigen Algemene plaatselijke verordening Stedelijke commissie 13-02-2017 Raadsvergadering 16-02-2017
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording Artikel 38 vragen van de heer Wim Wijfjes van de fractie CDA
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording art.38 vragen mogelijkheden en handhaving voormalig luchthaventerrein
Raadsvoorstellen Benoeming lid Commissie van Toezicht op het Abraham Ledeboerpark Stedelijke commissie 13-02-2017 Raadsvergadering 16-02-2017
Brief aan de raad Cultuurconvenant 2017-2020 Ministerie van OCW - Landsdeel Oost.
Beantwoording ex Art. 38 RvO Art. 38 RvO: beantwoording vragen van de heer te Vergert van de CDA fractie Enschede over het rentepercentage van sociale leningen van de Stadsbank Oost Nederland.
Raadsvoorstellen Herfinanciering FC Twente Stedelijke commissie 13-02-2017 Raadsvergadering 16-02-2017
Memo Memo - Diagonale afsluiting Spelbergsweg (“de knip”) / consultatie wijkraad en klankbordgroep / bespreking met stadsdeelcommissie centrum Stadsdeelcommissie Centrum 07-02-2017
Brief aan de raad Afhandelen motie gebiedsregisseur Stedelijke commissie 27-02-2017
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen inzake arbeidsverdringing d.m.v.weken met behoud van uitkering.
Brief aan de raad Uitslag formele draagvlakmeting BIZ Euregio Bedrijvenpark I
Raadsvoorstellen Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Enschede 2017-2020 Stedelijke commissie 27-02-2017 Raadsvergadering 13-03-2017
Raadsvoorstellen projectafwijkingsbesluit 24 appartementen Hofkwartier Getfertweg/Zuiderval Stadsdeelcommissie Centrum 07-02-2017 Raadsvergadering 16-02-2017
Brief aan de raad Feitennotitie leegstandstaks
Brief aan de raad Beleidslijn bezoldiging toezichthoudende organen.
Raadsvoorstellen Indienen van een subsidieaanvraag voor de kosten van het opsporen en ruimen van explosieven voor een tiental projecten Stedelijke commissie 30-01-2017 Raadsvergadering 06-02-2017
Brief aan de raad Brief aan de Raad - FC Twente en herfinanciering
Beantwoording ex Art. 38 RvO Artikel 38 vragen Evenementenprogramma 2017
Brief aan de raad Afhandeling motie "Stop VNG-lobby tegen open en transparant bestuur" d.d. 27 juni 2016
Brief aan de raad Discussiememo toegangssysteem stadserf Stadsdeelcommissie Centrum 07-02-2017
Raadsvoorstellen Ontwerp Routering Gevaarlijke Stoffen in de gemeente Enschede Stedelijke commissie 30-01-2017 Raadsvergadering 06-02-2017
Raadsvoorstellen Vaststelling bestemmingsplan “Cultuurhistorie” Stedelijke commissie 30-01-2017 Raadsvergadering 06-02-2017
Raadsvoorstellen Afronding herontwikkeling winkelcentrum Stokhorst: exploitatieovereenkomst en projectafwijkingsbesluit Winkelcentrum Stokhorst (blok B) Stadsdeelcommissie Oost 24-01-2017 Raadsvergadering 06-02-2017
Raadsvoorstellen Vaststellen Beheersverordening "Buitengebied Noordwest-Boekelosestraat 255-257" Stadsdeelcommissie West 31-01-2017 Raadsvergadering 06-02-2017
Raadsvoorstellen Eerste wijziging van de Legesverordening 2017 Stedelijke commissie 23-01-2017 Raadsvergadering 06-02-2017
Raadsvoorstellen bestemmingsplan Buitengebied Noordwest - Beckumerstraat 458 Stadsdeelcommissie West 31-01-2017 Raadsvergadering 06-02-2017
Brief aan de raad Bezorgen reisdocumenten aan Enschedese burger en Niet Ingezetene in Duitsland (Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen)
Brief aan de raad Toeristenbelasting Enschede en Airbnb
Brief aan de raad Uitkomsten parkeeronderzoeken september 2016
Brief aan de raad Voorgenomen sluiting Tourist Info Shop Enschede
Beantwoording ex Art. 38 RvO Art. 38 RvO: beantwoording vragen van de heer Kort van de GroenLinks fractie Enschede over de Stadsbank Oost Nederland
Brief aan de raad Uitvoeringsprogramma toezichts- en handhavingstaken 2017 incl jaarverslag 2016
Brief aan de raad Culturele instellingen Stedelijke commissie 23-01-2017
Raadsvoorstellen Overname materieel en machines en garantstelling lening Onderhoud Enschede BV Stedelijke commissie 23-01-2017 Raadsvergadering 06-02-2017
Brief aan de raad Opdracht Sportaal
Raadsvoorstellen Ontwikkelstrategie Zuiderval Stedelijke commissie 23-01-2017 Raadsvergadering 06-02-2017
Brief aan de raad Kennispunt Twente
Brief aan de raad Motie Verpakkingsvrije supermarkt
Brief aan de raad Brief aan de Raad: reactie van het College op de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. Stedelijke commissie 16-01-2017
Brief aan de raad Brief aan de Raad - IJsbaan Twente
Brief aan de raad Nota Studentenbeleid
Brief aan de raad Inkoop Jeugd en Wmo vanaf 2018
Brief aan de raad Evenementenprogramma 2017 Stedelijke commissie 30-01-2017
Brief aan de raad Zienswijze op rijksstructuurvisie ondergrond
Brief aan de raad Uitvoeringsprogramma Enschedese arbeidsmarktaanpak 2017 Stedelijke commissie 23-01-2017
Brief aan de raad Ondertekening van de prestatieafspraken met woningbouwcorporaties en huurdersvertegenwoordigers
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording art. 38 vragen van de heer R. Kreeft (VVD) inzake Tegenprestatie
Brief aan de raad Evaluatie Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013
Brief aan de raad Brief Provinciale Staten Overijss. inzake brieven Vliegclubs Twente Airport
Raadsvoorstellen Voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning Stedelijke commissie 12-12-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen kunstgras
Brief aan de raad Vastgoed op afstand
Raadsvoorstellen Financiële ontvlechting sportaccommodaties Stedelijke commissie 12-12-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Raadsvoorstellen Verzoekbesluit onteigening Stadsdeelcommissie Zuid 14-02-2017 Raadsvergadering 16-02-2017
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen van de heer M. Teutelink (BBE)
Brief aan de raad Voortgangsrapportage uitvoering Communicatievisie aan de raad
Brief aan de raad Exploitatieovereenkomst
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38-vragen van de heer Kampman
Raadsvoorstellen Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Groene Scheg 2016" Stedelijke commissie 16-01-2017 Raadsvergadering 06-02-2017
Raadsvoorstellen Subsidieverordening Wijkbudgetten en nadere regels Wijkbudgetten Stedelijke commissie 12-12-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Brief aan de raad Regionaal vervoer: vaststellen documenten en instemmen met aanbesteding maatwerkvervoer per 1-7-2017
Raadsvoorstellen Nieuwe garantstelling stichting Omroep Enschede Stedelijke commissie 12-12-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Brief aan de raad Verordening en Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2017, Verordening en Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp en Beleidsregels PGB
Brief aan de raad Drankverbod Glanerbrug-De Hut
Raadsvoorstellen Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Havengebied - Westerval Noord Stedelijke commissie 12-12-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Brief aan de raad Inspectierapport kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie in Enschede
Brief aan de raad Programma en Overzicht 2017 Onderhuisvesting
Brief aan de raad Tussenevaluatie deregulering Fysiek, 1e fase; producten standplaatsen en kappen
Raadsvoorstellen Vaststelling bestedingsplan 2017 voor de uitvoering van het VVE-convenant G4/G33 met het Rijk en een daarmee samenhangend voorstel voor wijziging van de Gemeentebegroting 2016 en 2017 Stedelijke commissie 12-12-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Raadsvoorstellen Conclusies rekenkameronderzoek schulddienstverlening Stedelijke commissie 16-01-2017 Raadsvergadering 06-02-2017
Brief aan de raad Winkelstructuur Glanerbrug / Action Glanerbrug
Brief aan de raad Meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma Enschedese haven
Brief aan de raad Verslag van de Visitatiecommissie Informatieveiligheid
Anders Reactie brief van het POOB inzake informatievoorziening mantelzorg.
Raadsvoorstellen Verordening kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Stedelijke commissie 28-11-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Raadsvoorstellen Nieuw Enschedees Welzijn Stedelijke commissie 28-11-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Brief aan de raad Raadsbrief Stand van zaken Ontwikkelstrategie Zuiderval
Brief aan de raad Zienswijze Revisie Omgevingsvisie en -verordening Overijssel
Anders Beantwoording art. 38 vragen heer Ornek (PvdA) inzake informatie en ondersteuning mantelzorg.
Memo Memo schuldpreventie middelbare scholen
Memo Memo Schoolverzuim irt formatie Leerplicht def
Memo Memo Maaibeleid def
Memo Memo CRvB Stedelijke commissie 16-01-2017
Memo Memo SIB
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording art. 38 vragen lekkages AkzoNobel Raadsvergadering 19-12-2016
Raadsvoorstellen Beleidsregel en voorbereidingsbesluit Onzelfstandige Bewoning
Raadsvoorstellen Verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen en beheerverordening begraafplaatsen 2016 Stedelijke commissie 28-11-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Raadsvoorstellen Parkeertarieven 2017 Stedelijke commissie 21-11-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Raadsvoorstellen Afvalstoffenverordening en uitvoeringsbesluit 2017 Stedelijke commissie 21-11-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Brief aan de raad Zienswijze op voorstel Stichting Nederlandse Lokale Omroepen (NLPO) voor streekindeling lokale omroepen
Raadsvoorstellen Aanvraag budget mobiliteitsprojecten 2017 en meerjarige doorkijk Stedelijke commissie 28-11-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Memo Memo (C) - Verkeerstellingen rond Mooienhof en Molenstraat
Brief aan de raad Brief aan de Raad over de korte analyse van de regeling groene leges Stedelijke commissie 07-11-2016
Memo Memo (B) - Stand van zaken en vervolgstappen aanbesteding 'Maatwerkvoorzieningen alle leeftijden 2017'
Brief aan de raad Bestuurlijke reactie advies kwaliteitsteam TecBT
Brief aan de raad Brief aan Raad - Verkoop aandelen Enexis
Brief aan de raad Beantwoording Quick scan programmabegroting 2017-2020 Stedelijke commissie 07-11-2016
Brief aan de raad Brief aan de raad inzake de voortgang van het actieplan duurzaamheid
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording Artikel 38 WRO vragen van de heer W. Wijfjes, CDA fractie
Raadsvoorstellen Afsluiten grondexploitaties Stroinkslanden, Diekman Wonen, MST Haaksbergerstraat, Vrijkomende locaties Brede School Stadsveld en Twekkelerveld Stedelijke commissie 21-11-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Brief aan de raad Evaluatie maaibeleid 2016 Stedelijke commissie 07-11-2016
Brief aan de raad Plan van aanpak concernopdracht vestigingsklimaat, onderdeel Bereikbaarheid.
Brief aan de raad Midterm Review Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente
Raadsvoorstellen Verklaring van geen bedenkingen tandartsenpraktijk aan de Abeltasmanstraat/Gronausestraat 1070 Stadsdeelcommissie Oost 29-11-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Brief aan de raad Brief aan Raad - Beant. art. 38 vragen lekkages AkzoNobel
Brief aan de raad Brief Raad - Gebiedsgerichte uitwerking Structuurvisie luchthaven 2009
Raadsvoorstellen Fietspad Euregioweg Stadsdeelcommissie Oost 29-11-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Raadsvoorstellen Technische aanpassing verbeelding bestemmingsplan “De Bothoven 2016” Stedelijke commissie 07-11-2016 Raadsvergadering 14-11-2016
Raadsvoorstellen Wegonttrekking Beukerweg Stadsdeelcommissie Noord 22-11-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Raadsvoorstellen 3e verlenging arrangement herfinanciering FC Twente Stedelijke commissie 07-11-2016 Raadsvergadering 14-11-2016
Brief aan de raad Gewijzigde begroting Gemeentelijk Belastingkantoor Twente 2017
Brief aan de raad Recente ontwikkelingen bij de Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten (BUIG): Gewijzigd Meerjarenperspectief BUIG 2017-2020, Effecten naar aanleiding van aanpassing verdeelmodel 2017, Vangnetuitkering Participatiewet 2015, Definitief BUIG-budget 2016 en Beroepsprocedures MAU 2013-2015 en BUIG 2015 en 2016. Stedelijke commissie 07-11-2016
Brief aan de raad Brief aan Raad - Herhuisvesting DCW
Brief aan de raad Wet op de Jeugdverblijven
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording art 38 vragen rubberkorrels kunstgrasvelden
Brief aan de raad Aanpak jongeren en schulden
Memo Memo aan de Raad - Statushouders en de Voedselbank
Memo Memo aan de raad - Stand van zaken aanbesteding Maatwerkvoorzieningen
Brief aan de raad Brief aan de Raad - Tussenstand implementatievoorstel ondersteuning bij het huishouden
Raadsvoorstellen Evaluatie Agenda van Twente Stedelijke commissie 24-10-2016 Raadsvergadering 31-10-2016
Brief aan de raad Inclusieve stad - City Deal
Raadsvoorstellen Actieprogramma Meedoen en Thuisvoelen 2016-2019 Stedelijke commissie 24-10-2016 Raadsvergadering 31-10-2016
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording art. 38 vragen van de heerJelle Kort (GroenLinks) inzake het Verdringingsprotocol.
Brief aan de raad Enschede 2025 - Discussienotitie
Brief aan de raad Analyse luchtkwaliteit 2016, Enschede
Brief aan de raad Afwijkingenrapportage projecten 1 juli 2016
Raadsvoorstellen INGETROKKEN door college 28 okt 2016 Inrichting Klachtencommissariaat Stedelijke commissie 24-10-2016 Raadsvergadering 31-10-2016
Brief aan de raad Proces beantwoording artikel 38 vragen lekkages AkzoNobel
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording van de artikel 38 vragen. gesteld door mevrouw Visser-Voorn, namens de fractie "Enschede Anders"
Brief aan de raad Brief aan Raad - AZC Esmarkerveld Stedelijke commissie 10-10-2016
Raadsvoorstellen Concept-programmabegroting 2017-2020 Stedelijke commissie 07-11-2016 Raadsvergadering 14-11-2016
Raadsvoorstellen Benoemen nieuw lid gemeentelijke Monumentencommissie Stedelijke commissie 10-10-2016 Raadsvergadering 31-10-2016
Brief aan de raad Voortgangsbrief sociaal domein
Brief aan de raad Procesbrief programmering werklocaties
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording art. 38 vragen Schikgodinnen Van Heek
Brief aan de raad Brief aan de Raad - Aangepast voorstel RBT Stedelijke commissie 10-10-2016
Beantwoording ex Art. 38 RvO Artikel 38 vragen over het Maaibeleid in Enschede
Raadsvoorstellen Verzoek tot houden van draagvlakmeting invoering Bedrijven Investerings Zone (BIZ) Euregio Bedrijvenpark I Stadsdeelcommissie Oost 11-10-2016 Raadsvergadering 31-10-2016
Brief aan de raad Motie 'Actualisatie lastenstelsel'
Beantwoording ex Art. 38 RvO Art.38 RvO: beantwoording vragen van de heer Van der Velde van de fractie PVDA inzake de opvang van asielzoekers en de realisatie van het AZC Esmarkerveld
Raadsvoorstellen Wijziging regeling groene leges Raadsvergadering 03-10-2016
Brief aan de raad Evaluatie pilot snippergroen
Brief aan de raad Stand van zaken ondergronddossier
Brief aan de raad Toezegging kantine ISK
Brief aan de raad Uitvoeringsagenda woonvisie 2025
Beantwoording ex Art. 38 RvO Artikel 38 vragen mevrouw Haveman D66 inzake Sekswerkers illegaal actief in Twente
Brief aan de raad Brief aan Raad - Gunning aanbesteding maatwerkvoorzieningen alle leeftijden 2017
Brief aan de raad Evaluatieverslag leerlingenvervoer
Raadsvoorstellen Structuurvisie Luchthaven (besluitvorming op 14 november) Stedelijke commissie 10-10-2016 Raadsvergadering 14-11-2016
Beantwoording ex Art. 38 RvO Artikel 38 vragen mevrouw Joosten Christenunie, inzake schrijnende situatie illegale sekswerkers en mogelijke vrouwenhandel
Raadsvoorstellen Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Wesselerbrink 2015" Raadsvergadering 31-10-2016
Raadsvoorstellen Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Stroinkslanden 2016" en het vaststellen van wijziging 85 van de welstandsnota Enschede Raadsvergadering 31-10-2016
Brief aan de raad Stand van zaken ontwikkelingen BUIG
Raadsvoorstellen Financiële effecten richting aan ruimte en veranderende regelgeving BBV Stedelijke commissie 24-10-2016 Raadsvergadering 31-10-2016
Brief aan de raad Raad informeren over invulling bestaande taakstellingen Stedelijke commissie 07-11-2016
Memo Statushouders en de Voedselbank
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording vragen art. 38 de heer B. Sanders opslag radioactief kernafval Ahaus
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording art. 38 vragen B. Sanders over 'ondersteuning bij beleid huishoudelijke ondersteuning'
Raadsvoorstellen Aanpassing wijkverkeersplan Hogeland Noord – ’t Getfert Stadsdeelcommissie Centrum 20-09-2016 Raadsvergadering 03-10-2016
Raadsvoorstellen Vaststellen Wijziging 82 Welstandsnota Beeldkwaliteitplan Hornbach Stadsdeelcommissie Oost 11-10-2016 Raadsvergadering 31-10-2016
Brief aan de raad Brief aan de Raad van Businesspark Twente Stedelijke commissie 19-09-2016
Raadsvoorstellen Raadsvoorstel mandaatbesluit - Voorbereidingsbesluit Binnenstad 2016 Stadsdeelcommissie Centrum 20-09-2016 Raadsvergadering 03-10-2016
Raadsvoorstellen Evaluatie Actieprogramma Binnenstad Stadsdeelcommissie Centrum 20-09-2016 Raadsvergadering 03-10-2016
Brief aan de raad Brief aan de Raad - Aanscherping van het beleid voor citymarketing, evenementen en vrijetijdseconomie
Brief aan de raad Vouchers Onderwijsbegeleiding
Brief aan de raad Afsluiting Stadserf Stadsdeelcommissie Centrum 20-09-2016
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38-vragen Akzo Nobel
Raadsvoorstellen Wijzigen marktverordening en aanverwante regels Stedelijke commissie 19-09-2016 Raadsvergadering 03-10-2016
Brief aan de raad Doelmatigheidsonderzoek Integraal Huisvestingsplan 2011-2015
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen dhr. Sanders (BBE) inzake mantelzorgwaardering
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen mevr. Visser-Voorn (EA) inzake mantelzorgwaardering
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 van mevrouw Futselaar van de fractie SP inzake Stroinkshal Stadsdeelcommissie Zuid 04-10-2016
Brief aan de raad Afvalverordening en uitvoeringsbesluit 2017
Raadsvoorstellen Vaststellen Wijziging 84 Welstandsnota, Beeldkwaliteitplan De Laares wijziging 1 Stadsdeelcommissie Centrum 20-09-2016 Raadsvergadering 03-10-2016
Brief aan de raad Verslag werkreis Denemarken - ‘verbinding tussen Passend(e) Opvang/ Onderwijs en Jeugdhulp’
Raadsvoorstellen Toetreding gemeente Twenterand tot en wijziging van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente Stedelijke commissie 12-09-2016 Raadsvergadering 03-10-2016
Brief aan de raad Resultaten clientervaringsonderzoek Wmo
Raadsvoorstellen Invulling van de mantelzorgwaardering. Stedelijke commissie 12-09-2016 Raadsvergadering 03-10-2016
Raadsvoorstellen Openen grondexploitatie Zuiderval/ontbinden GEM Zuiderval Stedelijke commissie 19-09-2016 Raadsvergadering 03-10-2016
Brief aan de raad Aanbiedingsbrief Twenteraad 15 september 2016 Stedelijke commissie 12-09-2016
Brief aan de raad Verklaring van geen bedenkingen voor het wijzigen van een bestaande stoomtransportleiding van Twence. Stadsdeelcommissie West 13-09-2016 Raadsvergadering 03-10-2016
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen dhr. Van der Aa (CDA) inzake wachtlijsten verpleeg- en verzorgingshuizen
Brief aan de raad Bestuursfunctie wethouder Eerenberg St Pioneering
Brief aan de raad Adviesraden in het Sociaal Domein
Brief aan de raad Deelname Interreg project 'Spreek je buurtaal'
Beantwoording ex Art. 38 RvO Artikel 38-vragen van M. van Luttikhuizen (SP) inzake garantstelling FC Twente
Brief aan de raad Controleverklaring en accountantsverslag Gemeenterekening 2015
Brief aan de raad Criteria voor omgekeerd inzamelen
Brief aan de raad Actiepunt Sportnota: Professionele verenigingsondersteuning en sportclusters
Brief aan de raad luchthavengebonden beperkingen voor plaatsing windturbines
Raadsvoorstellen Wijziging Algemene plaatselijke verordening Stedelijke commissie 12-09-2016 Raadsvergadering 03-10-2016
Beantwoording ex Art. 38 RvO Artikel 38 vragen BBE inzake drugsproblematiek in Enschede en specifiek Glanerbrug
Beantwoording ex Art. 38 RvO Artikel 38 vragen over lekkage bij boorput 335 van Akzo Nobel
Brief aan de raad Raadsbrief FC Twente
Brief aan de raad Aanvraag Vangnet Uitkering 2015
Brief aan de raad Consequenties uitspraak CRvB voor beleid Ondersteuning bij het huishouden Stedelijke commissie 12-07-2016
Brief aan de raad Ontwikkelingen openbaar vervoer
Raadsvoorstellen Benoeming lid Commissie van Toezicht van het Wooldrikspark Stedelijke commissie 12-09-2016 Raadsvergadering 03-10-2016
Brief aan de raad Beantwoording Quick scan Zomernota Stedelijke commissie 04-07-2016 Raadsvergadering 11-07-2016
Beantwoording ex Art. 38 RvO Artikel 38 R.v.O. vraag over de Blijverslening
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording schriftelijke vragen van de heer Jelle Kort (GroenLinks) inzake Artikel 38 R.V.O inzake Topteam
Brief aan de raad Werkgebied corporaties Oost Nederland
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording art. 38-vragen Van der Aa inzake PGB
Raadsvoorstellen Uitwerking scenario’s afvalinzameling bij hoogbouw met stortkokers in Zuid Stadsdeelcommissie Zuid 28-06-2016 Raadsvergadering 12-07-2016
Raadsvoorstellen Aangepast raadsvoorstel tweede tranche burgerkracht Raadsvergadering 27-06-2016
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vraag van de heer Vic van Dijk, D'66
Brief aan de raad Notitie naar aanleiding van motie eenzaamheid
Brief aan de raad Brief aan Raad - FC Twente en informatievoorziening aan de Raad
Brief aan de raad Uitgangspunten notitie Vervoer, implementatie Twentse visie Stedelijke commissie 20-06-2016
Brief aan de raad Start 'Enschede wekt op'
Beantwoording ex Art. 38 RvO Artikel 38 vragen voortgang en kaders diepe ondergrond
Raadsvoorstellen Stadsdeelagenda's Noord, Oost, Zuid en West Stadsdeelcommissie Noord 21-06-2016 Raadsvergadering 12-07-2016
Brief aan de raad Vaststelling "Toezichtinformatie Kinderopvang Enschede in 2015" en "Jaarverslag 2015 Toezicht en handhaving Kinderopvang"
Brief aan de raad Tussenevaluatie nieuwe jeugdhulpstelsel Enschede
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording art. 38 vragen Wet Open Overheid
Brief aan de raad dossier stabilisatie zoutcavernes; brief aan de raad
Raadsvoorstellen Zomernota 2016 Stedelijke commissie 04-07-2016 Raadsvergadering 11-07-2016
Brief aan de raad Adviescommissie wijkorganen (ACWO)
Raadsvoorstellen Taakstelling zwembaden en sportaccommodaties Stedelijke commissie 20-06-2016 Raadsvergadering 27-06-2016
Raadsvoorstellen Terrassen Oude Markt Stedelijke commissie 13-06-2016 Raadsvergadering 27-06-2016
Raadsvoorstellen Vaststellen bestemmingsplan "'t Vaneker 2013, herziening 1" en beeldkwaliteitplan "'t Vaneker wijziging 1" Stadsdeelcommissie Noord 21-06-2016 Raadsvergadering 27-06-2016
Brief aan de raad 't Vaneker: verantwoording lopende 1e en 2e fase en aanpak 3e fase Stadsdeelcommissie Noord 21-06-2016
Raadsvoorstellen Benoeming lid Commissie van Beheer over het G.J. van Heekpark. Stedelijke commissie 20-06-2016 Raadsvergadering 27-06-2016
Raadsvoorstellen Raadsvoorstel Tweede tranche burgerkracht Stedelijke commissie 13-06-2016
Raadsvoorstellen Gemeenterekening 2015 Stedelijke commissie 20-06-2016 Raadsvergadering 27-06-2016
Raadsvoorstellen Technische aanpassing planregels onder artikel 10.2.3 lid c onder 1 bestemmingsplan Bolhaar - Roessingh 2016 Stadsdeelcommissie Noord 21-06-2016 Raadsvergadering 27-06-2016
Raadsvoorstellen Het vaststellen van het bestemmingsplan "Kotmanpark Noord" en Wijziging 79 van de Welstandsnota Stadsdeelcommissie West 07-06-2016 Raadsvergadering 27-06-2016
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording Artikel 38 vragen mevrouw Koc
Brief aan de raad Beroepsprocedures MAU 2013-2015 (meerjarige aanvullende uitkering op het bij-standsbudget) en BUIG 2015 en 2016 (Wet bundeling van uitkeringen inkomens-voorziening aan gemeenten).
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording art. 38 vragen van de heer Ton ten Vergert (CDA) inzake Handhaving bijstand.
Brief aan de raad Blijvende deelname aan Gezamenlijke Backoffice Inkomen (GBI)
Brief aan de raad Brief aan de Raad doorwerkingsonderzoek Vastgoedbeleid
Beantwoording ex Art. 38 RvO Art. 38 RvO beantwoording vragen van de heer V. van Dijk van de fractie D66: bureaucratie belemmert snelle start kersverse statushouders.
Brief aan de raad Programma bodem en ondergrond 2016 - 2020
Brief aan de raad Realisatie van 50 openbare oplaadpunten in komende drie jaar
Brief aan de raad Resultaten 1e evaluatie parkeren MST
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen van mevrouw Haveman over de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman
Brief aan de raad Onderzoek sub urbane woonmilieus in de Netwerkstad Twente
Brief aan de raad Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM) 2017 e.v.
Brief aan de raad Klanttevredenheidsonderzoek onder bijstandsgerechtigden
Brief aan de raad Begroting 2017 en grondexploitatie ADT
Brief aan de raad Ontwerpbegroting 2017 Twentebedrijf Stedelijke commissie 23-05-2016
Brief aan de raad Ontwerpbegroting 2017 en jaarrekening 2015 Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen van de heer Mart van Lagen (CDA) en Menno Hoeksema (D66)
Brief aan de raad Gewijzigde verordening en besluit maatschappelijke ondersteuning en PGB-beleidsregels en beleidsregels schoon en leefbaar huis
Brief aan de raad Resultaten onderzoek Kinderombudsman
Brief aan de raad Onderzoek naar meer verantwoordelijkheid burgers en partners bij ruimtelijke initiatieven buitengebied
Beantwoording ex Art. 38 RvO Artikel 38 vragen BBE van de heer B.J.Sanders
Brief aan de raad Jaarverslag 2015 en ontwerpbegroting 2017 Stadsbank Oost Nederland. Stedelijke commissie 23-05-2016
Anders Zienswijze gemeenteraad programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Twente
Brief aan de raad Ontwerpbegroting 2017 Openbaar Lichaam Crematoria Twente
Brief aan de raad Jaarstukken gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen
Raadsvoorstellen Controleprotocol 2015 Raadsvergadering 30-05-2016
Brief aan de raad Ontwerpbegroting 2017 Regio Twente
Raadsvoorstellen Realisatie tweede ISK-locatie Stedelijke commissie 09-05-2016 Raadsvergadering 30-05-2016
Beantwoording ex Art. 38 RvO Artikel 38 beantwoording vragen SP
Brief aan de raad Afronding Bestuurlijke opdracht Podia Enschede-Hengelo
Brief aan de raad zonnepark op de Usseler Es Stadsdeelcommissie West 07-06-2016
Brief aan de raad uitvoering toezeggingen aan de raad over inhoud Kindpakket in Enschede
Brief aan de raad Beslissing bezwaar MAU
Brief aan de raad Doorgeleiden van jaarstukken GR ADT voor 15 april '16 naar de Raad.
Brief aan de raad Vrijgeven ontwerpbestemmingsplannen voormalige vliegbasis Twenthe voor vooroverleg
Brief aan de raad Aanbesteding Maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugdwet alle leeftijden en verlengingen Jeugd
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording art. 38 vragen van de heer Jelle Kort (groenLinks) inzake evaluatie instrumenten Werkplein.
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording art. 38 vragen van de heer Jelle Kort (GroenLinks) inzake de motie 'Nieuw perspectief voor bijstand in Enschede'.
Raadsvoorstellen 2e verlenging arrangement herfinanciering FC Twente Raadsvergadering 18-04-2016
Brief aan de raad Informatiebrief inzake Twentse samenwerking en Twenteraad Stedelijke commissie 11-04-2016
Brief aan de raad Technology Base Twente Stedelijke commissie 23-05-2016
Brief aan de raad Richting aan Ruimte fase 2
Raadsvoorstellen Wegonttrekking Tattersall Stadsdeelcommissie Centrum 12-04-2016 Raadsvergadering 18-04-2016
Brief aan de raad Bestuurscommissie Agenda van Twente (Regio Twente)
Raadsvoorstellen Wegonttrekking Parallelweg Stadsdeelcommissie Centrum 12-04-2016 Raadsvergadering 18-04-2016
Brief aan de raad Bestuursovereenkomst en Huurovereenkomst noodopvang Getfertsingel (voormalig Wegenerpand)
Brief aan de raad Rekenkameronderzoek Evaluatie Klachtencommissaris Stedelijke commissie 04-04-2016
Raadsvoorstellen Beleidskeuzes voor de invoering van gedifferentieerde tarieven bij de inzameling van huishoudelijk afval Stedelijke commissie 11-04-2016 Raadsvergadering 18-04-2016
Brief aan de raad Zonnepark op de Usseler Es, corsanummer 16000173 Stadsdeelcommissie West 05-04-2016
Anders Alifa
Beantwoording ex Art. 38 RvO Artikel 38 vragen lokale aanpak luchtkwaliteit
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording art. 38 vragen van de heer Ton ten Vergert (CDA) inzake Vrijwilligers053
Raadsvoorstellen Wijziging Algemene plaatselijke verordening en wijziging nadere regels Stedelijke commissie 11-04-2016 Raadsvergadering 18-04-2016
Brief aan de raad overeenkomst met Menzis met afspraken over uitvoering van uitstroomregeling uit de bestuursrechtelijke premieheffing
Brief aan de raad Interbestuurlijk toezicht (IBT) totaalbeeld Enschede
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording art.38-vragen Ben Sanders inzake thuiszorgbureau
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen van mevrouw A. Futselaar (SP) inzake onderhoud AED`s binnen de gemeente Enschede vast te stellen.
Brief aan de raad Monitor werk- en woonlocaties 2015
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording art. 38 vragen heer van der Velde (PvdA) inzake mantelzorgwaardering
Anders Meerjarenperspectief Grondbedrijf (MPG) 2016 Stedelijke commissie 11-04-2016 Raadsvergadering 18-04-2016
Brief aan de raad Rapporten bestuurlijke opdracht Samenwerking Podia Enschede-Hengelo Theaters Stedelijke commissie 11-04-2016
Brief aan de raad Brief aan Raad - Actualiteit kaderstelling garant staan herfinanciering FC Twente
Raadsvoorstellen Moskee met verenigingsgebouw Stadsdeelcommissie Oost 22-03-2016 Raadsvergadering 18-04-2016
Brief aan de raad Noordelijke ontsluiting Enschede-Kennispark Stedelijke commissie 23-05-2016
Brief aan de raad procesbrief programmering bedrijventerreinen
Raadsvoorstellen Aanvraag budget mobiliteitsprojecten 2016 en meerjarige doorkijk Stedelijke commissie 04-04-2016 Raadsvergadering 18-04-2016
Brief aan de raad Uitkomsten onderzoek naar mogelijke meerwaarde vanuit de markt bij onderhoud openbare ruimte
Raadsvoorstellen Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "De Bothoven 2016" Stadsdeelcommissie Centrum 12-04-2016 Raadsvergadering 18-04-2016
Brief aan de raad Sideletter advies Klachtencommissaris Klacht AZC d.d. 24 november 2015
Raadsvoorstellen Rekenkameronderzoek Evaluatie Klachtencommissaris Stedelijke commissie 04-04-2016 Raadsvergadering 18-04-2016
Raadsvoorstellen Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Bolhaar - Roessingh 2016 Stadsdeelcommissie Noord 15-03-2016 Raadsvergadering 21-03-2016
Raadsvoorstellen Algemene subsidieverordening gemeente Enschede 2016 Stedelijke commissie 09-05-2016 Raadsvergadering 18-04-2016
Brief aan de raad Rechtshandeling (verkoop Spinnerij Oosterveld) Vastgoedbedrijf Enschede
Raadsvoorstellen Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente Stedelijke commissie 14-03-2016 Raadsvergadering 21-03-2016
Beantwoording ex Art. 38 RvO beantwoording artikel 38 vraag RvO inzake Twents toerisme
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording art. 38 vragen mevrouw Joosten (ChristenUnie) inzake aanpak seksueel geweld
Brief aan de raad Definitieve toekenning MAU 2014
Raadsvoorstellen Eerste wijziging Legesverordening 2016 en gewijzigde kwijtscheldingsverordening 2016 Stedelijke commissie 14-03-2016 Raadsvergadering 21-03-2016
Raadsvoorstellen Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Kotkampweg" Stadsdeelcommissie Oost 22-03-2016 Raadsvergadering 18-04-2016
Brief aan de raad City deal inclusieve stad
Beantwoording ex Art. 38 RvO beantwoording schriftelijke vragen van de heer Mart van Lagen (CDA) inzake stembussen referendum
Raadsvoorstellen Vaststellen Wijziging 81 Welstandsnota (beeldkwaliteitplan Villapark Florade) Stadsdeelcommissie Oost 22-03-2016 Raadsvergadering 18-04-2016
Brief aan de raad Brief aan de Raad - Inspectierapport Veilig Thuis Stedelijke commissie 14-03-2016
Brief aan de raad Brief aan Raad - Update marketing en promotie toeristisch merk Twente
Brief aan de raad Voortgangsbrief sociaal domein
Raadsvoorstellen Garantie Orkest van het Oosten (gewijzigd rvs 17 maart 2016, opnieuw gewijzigd 6 april 2016) Stedelijke commissie 04-04-2016
Brief aan de raad Faillissement TSN, overname contract door Stichting Familiehulp i.o.
Brief aan de raad Projectrapportage 31-12-2015 Stedelijke commissie 04-04-2016
Brief aan de raad Kwartaalmonitor CFO vierde kwartaal 2015
Brief aan de raad Overeenkomst ROZ
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording schriftelijke vragen van mevrouw A.J. ten Thije (PvdA) over “Voortgang invulling bezuinigingen Openbare Bibliotheek Enschede”.
Raadsvoorstellen Sociaal Economisch Programma (SEP) / WB:Doen Stadsdeelcommissie Zuid 23-02-2016 Raadsvergadering 21-03-2016
Beantwoording ex Art. 38 RvO Art.38 RvO: beantwoording vragen van de heer Van den Berg van de fractie BBE inzake Asylzentrum Enschedesestraat Gronau
Beantwoording ex Art. 38 RvO Artikel 38 vragen Twentse visie vervoer
Brief aan de raad Regionale aanpak acquisitie Stedelijke commissie 14-03-2016
Brief aan de raad Stand van zaken Technology base Twente
Raadsvoorstellen Raadsvoorstel - Stand van zaken herfinanciering FC Twente Raadsvergadering 22-02-2016
Brief aan de raad Brief aan de Raad - Ontwikkeling van een warmteplan
Raadsvoorstellen Agenda Centrum Stadsdeelcommissie Centrum 16-02-2016 Raadsvergadering 22-02-2016
Raadsvoorstellen Benoeming leden Commissie van Toezicht op het Abraham Ledeboerpark Stedelijke commissie 15-02-2016 Raadsvergadering 22-02-2016
Raadsvoorstellen Benoeming lid Commissie van Beheer over het Volkspark Stedelijke commissie 15-02-2016 Raadsvergadering 22-02-2016
Brief aan de raad Oprichten van BV Onderhoud Enschede
Raadsvoorstellen Mandaatbesluit - Voorbereidingsbesluit Cultuurhistorie Enschede 2016 Stedelijke commissie 15-02-2016 Raadsvergadering 22-02-2016
Brief aan de raad Bestuursovereenkomst woonafspraken Twente 2016 t/m 2020
Raadsvoorstellen Wijziging Algemene plaatselijke verordening (gewijzigd voorstel d.d. 18 februari 2016) Stedelijke commissie 08-02-2016
Raadsvoorstellen Communicatievisie Stedelijke commissie 15-02-2016 Raadsvergadering 22-02-2016
Brief aan de raad Concept Bestuursovereenkomst en Huurovereenkomst AZC Esmarkerveld
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen D66 inzake Binnenstadsdistributie
Beantwoording ex Art. 38 RvO Artikel 38 vragen Brookhuis
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen SP kostendelersnorm
Raadsvoorstellen Vaststelling bestemmingsplan "Haaksbergerstraat 202" Stadsdeelcommissie Centrum 16-02-2016 Raadsvergadering 22-02-2016
Brief aan de raad Reactie omgevingsvisie
Brief aan de raad Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016
Raadsvoorstellen Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Ambachtsschool" Stadsdeelcommissie Centrum 16-02-2016 Raadsvergadering 22-02-2016
Beantwoording ex Art. 38 RvO Art. 38 RvO: beantwoording vragen van de heer M. van Luttikhuizen van de fractie SP over de minima effectrapportage van het Nibud.
Raadsvoorstellen Vaststelling bestemmingsplan Boulevard 1945-500 (gewijzigd 22 feb 2016) Stadsdeelcommissie Centrum 16-02-2016
Brief aan de raad Raadsbrief update gebruiksaantallen en prijsafspraken OV65
Brief aan de raad Algemeen bestuur Regio Twente
Brief aan de raad Mandaatbesluit - Validatieonderzoek Clientervaring Wmo
Raadsvoorstellen Eerste wijziging Legesverordening 2016 en gewijzigde kwijtscheldingsverordening 2016 Stedelijke commissie 08-02-2016 Raadsvergadering 22-02-2016
Brief aan de raad Brief uitkomsten verkenning overname belangen RBT Stedelijke commissie 15-02-2016
Brief aan de raad Actualisatie Handhavingsbeleid/ Vaststellen Uitvoeringsprogramma toezichts- en handhavingstaken 2016
Raadsvoorstellen Vaststellen Wijziging 78 Welstandsnota (beeldkwaliteitsplan Boddenkamp - wijziging 1) Stadsdeelcommissie Centrum 16-02-2016 Raadsvergadering 22-02-2016
Raadsvoorstellen Wijziging gemeenschappelijke regeling RBT Stedelijke commissie 08-02-2016 Raadsvergadering 22-02-2016
Brief aan de raad uitwerking Motie Volwaardig Kindpakket Stedelijke commissie 08-02-2016
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen; onvoldoende respecteren beslagvrije voet gemeente
Raadsvoorstellen Gedeeltelijke opheffing opgelegde geheimhouding documenten herfinanciering FC Twente Raadsvergadering 25-01-2016
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording art. 38 vragen van dhr. Kort, Groen Links over Luchthaven Twente en staatssteun
Raadsvoorstellen Wijziging huwelijksbeleid Stedelijke commissie 01-02-2016 Raadsvergadering 22-02-2016
Brief aan de raad Leerplichtverslag 2014-2015 "Investeren in je toekomst!"
Anders Aangepast raadsvoorstel herschikking onderwijshuivesting
Beantwoording ex Art. 38 RvO beantwoording artikel 38 vragen SP
Brief aan de raad verlenen omgevingsvergunning vestigen Guts en Gusto Tubantiasingel 1
Raadsvoorstellen Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Helmerhoek 2015" Stadsdeelcommissie Zuid 19-01-2016 Raadsvergadering 25-01-2016
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen inzake nieuwe website gemeente Enschede
Anders Rapport van de klachtencommissaris Enschede over de zorg : Zorgen voor een goede zorg Stedelijke commissie 01-02-2016
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen fractie Enschede Anders (mede namens de SP fractie)
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 vragen CDA
Brief aan de raad Procesvoorstel Integratie offensief Stedelijke commissie 01-02-2016
Beantwoording ex Art. 38 RvO Art. 38 vragen dhr Van der Veen (OPA) inzake noodopvang vluchtelingen
Brief aan de raad Evenementenprogramma 2016
Brief aan de raad Geactualiseerd cultuurplan in uitvoering Stedelijke commissie 11-04-2016
Brief aan de raad Minima Effectrapportage Nibud Stedelijke commissie 08-02-2016
Brief aan de raad Afhandeling motie Onderzoek experiment basisinkomen
Raadsvoorstellen Verordening Onderwijshuisvesting Stedelijke commissie 18-01-2016 Raadsvergadering 25-01-2016
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording vragen artikel 38 verkoop Ambachtsschool
Brief aan de raad Afspraken over financiering TV Enschede FM
Brief aan de raad Stand van zaken uitvoeringsagenda Sourcen en regie
Beantwoording ex Art. 38 RvO Beantwoording artikel 38 raadsvraag van de heer L. van der Velde, PvdA, over de werkmissie naar Silicon Valley
Brief aan de raad Weken van de Wijken
Brief aan de raad Boardletter 2015
Brief aan de raad Proces evenementenvergunning
Brief aan de raad Actualisatie ontwikkelingen bij de BUIG 2015 en 2016
Brief aan de raad Afschaffing ouderbijdrage jeugdhulp
Brief aan de raad Ontwikkeling commercieel sportvisbedrijf Fishing Adventure op zandwinlocatie Rutbekerveld
Raadsvoorstellen Benoeming accountantsfunctie Stedelijke commissie 07-12-2015 Raadsvergadering 14-12-2015
Brief aan de raad Twentse visie op vervoer
Brief aan de raad Nieuwe milieustraat
Raadsvoorstellen Herfinanciering FC Twente (LET OP: DEFINITIEF raadsvoorstel toegevoegd 17 december; NIEUW Raadsvoorstel toegevoegd 16 december 2015;Oplegbrief college toegevoegd, gewijzigd rvs en nieuwe bijlagen toegevoegd dd 13 december 215) Stedelijke commissie 16-12-2015 Raadsvergadering 18-12-2015
Raadsvoorstellen Herschikking onderwijshuisvesting (aangepast raadsvoorstel d.d. 12 januari 2016) Stedelijke commissie 18-01-2016 Raadsvergadering 25-01-2016
Brief aan de raad Coordinatie opvang vluchtelingen Twente
Raadsvoorstellen Wijziging Nota Evenementenbeleid, Toetsingskader voor evenementensubsidies en Subsidieverordening culturele activiteiten 2014 Stedelijke commissie 07-12-2015 Raadsvergadering 14-12-2015
Raadsvoorstellen Realisatie inwonersplein Stadskantoor - gezamenlijke huisvesting gemeentelijke onderdelen en derden (w.o. UWV) en de financiële consequenties integraal weergegeven. Stedelijke commissie 07-12-2015 Raadsvergadering 14-12-2015
Raadsvoorstellen Wijziging begroting 2015 en 2016 in verband met de overheveling van middelen voor het Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) Stedelijke commissie 07-12-2015 Raadsvergadering 14-12-2015
Raadsvoorstellen Voorbereidingbesluit onzelfstandige bewoning Stedelijke commissie 07-12-2015 Raadsvergadering 14-12-2015
Brief aan de raad Omzettingsvergunning/Huisvestingswet 2014 Stedelijke commissie 07-12-2015
Memo Memo - Gemeenschappelijke Regeling Twentebedrijf
Brief aan de raad Brief aan Raad - Verslag werkmissie Silicon Valley nov. 2015 (incl. bijlage)
Raadsvoorstellen Oprichting Sportbedrijf en bestaande financiële knelpunten sport Stedelijke commissie 11-01-2016 Raadsvergadering 25-01-2016
Brief aan de raad Brief aan Raad - Stand van zaken gasolieopslag.docx
Beantwoording ex Art. 38 RvO Art 38 vragen SP de heer M.A. van Luttikhuizen
Raadsvoorstellen Benoeming lid Commissie Toezicht van het Wooldriksparkcommissie Stedelijke commissie 23-11-2015 Raadsvergadering 14-12-2015
Raadsvoorstellen Projectafwijkingsbesluit omgevingsvergunning De Strip Stedelijke commissie 30-11-2015 Raadsvergadering 14-12-2015
Raadsvoorstellen wijziging verordening Leerlingenvervoer gemeente Enschede 2015 Stedelijke commissie 23-11-2015 Raadsvergadering 14-12-2015
Raadsvoorstellen Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 'Enschede Noord 2013' Stadsdeelcommissie Noord 01-12-2015 Raadsvergadering 14-12-2015
Raadsvoorstellen Wijziging gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT) Stedelijke commissie 23-11-2015 Raadsvergadering 14-12-2015
Raadsvoorstellen Wijziging subsidieverordening Sport Stedelijke commissie 30-11-2015 Raadsvergadering 14-12-2015
Raadsvoorstellen Voorstel verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen 2016 en beheerverordening begraafplaatsen 2016 Stedelijke commissie 30-11-2015 Raadsvergadering 14-12-2015
Schrijf uzelf in voor e-mail notificaties van nieuw geplaatste stukken.

(concept) Agendering

Stadsdeelcommissie West 23 mei 2017
Type Onderwerp Besluitvorming
Raadsvoorstellen gewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Havengebied-West 2016" Raadsvergadering 12-06-2017
Raadsvoorstellen Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Boekelo 2015" Raadsvergadering 12-06-2017
Stedelijke commissie 29 mei 2017
Type Onderwerp Besluitvorming
Raadsvoorstellen Garantstelling lening Stichting Van Heekpark Monument in de 21e eeuw Raadsvergadering 12-06-2017
Raadsvoorstellen Cultuurhistorie en deregulering Welstandsnota Raadsvergadering 12-06-2017
Raadsvoorstellen Financiële verordening Raadsvergadering 12-06-2017
Raadsvoorstellen Subsidieverordening Onderwijs- en ontwikkelkansen voor jongeren van 0 tot 18 jaar Raadsvergadering 12-06-2017
Raadsvoorstellen Beleidsplan openbare verlichting 2018-2021 Raadsvergadering 12-06-2017
Raadsvoorstellen Heropening en doorontwikkeling regeling groene leges Raadsvergadering 12-06-2017
Stadsdeelcommissie Centrum 30 mei 2017
  Raadsvergadering 12 juni 2017
Type Onderwerp Via commissie
Raadsvoorstellen Garantstelling lening Stichting Van Heekpark Monument in de 21e eeuw Stedelijke commissie 29-05-2017
Raadsvoorstellen Cultuurhistorie en deregulering Welstandsnota Stedelijke commissie 29-05-2017
Raadsvoorstellen Financiële verordening Stedelijke commissie 29-05-2017
Raadsvoorstellen Subsidieverordening Onderwijs- en ontwikkelkansen voor jongeren van 0 tot 18 jaar Stedelijke commissie 29-05-2017
Raadsvoorstellen Beleidsplan openbare verlichting 2018-2021 Stedelijke commissie 29-05-2017
Raadsvoorstellen gewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Havengebied-West 2016" Stadsdeelcommissie West 23-05-2017
Raadsvoorstellen Heropening en doorontwikkeling regeling groene leges Stedelijke commissie 29-05-2017
Raadsvoorstellen Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Boekelo 2015" Stadsdeelcommissie West 23-05-2017