Filter toepassenReset filters

Nieuwste uit: Stukkenstroom

Type Onderwerp Commissie Raadsvergadering
Raadsinformatiebrieven Brief aan Raad - Reactie risicoscan EY Kop Boulevard
Raadsinformatiebrieven Brief aan Raad - Vaststelling bestemmingsplannen voormalige vliegbasis
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording art. 38 vragen CDA Ongevraagd ronddelen van pamflet/boek mbt PKK en ingediende rondvraag Stedelijke commissie
Raadsinformatiebrieven Evaluatie wijkbudgetten
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording artikel 38 vragen EnschedeAnders dienstencheques/OH.
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording art. 38 vragen bijtincidenten met agressieve honden
Beantwoording-raadsvragen Artikel 38 vragen over het atelierbeleid van gemeente Enschede
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording artikel 38 vragen dhr. Ten Vergert CDA inzake actieagenda Beter aanbesteden
Raadsinformatiebrieven Compensatie kosten AZC Esmarkerveld
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording Artikel 38 vragen Het Muziekhuis van het Oosten
Raadsinformatiebrieven Woonpark De Posten
Raadsinformatiebrieven Brief van Raad - Geheimhouding stukken kop Boulevard
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording art. 38-vragen PvdA inzake armoedebeleid
Raadsinformatiebrieven Discussienota Cultuurhistorie
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording art. 38 vragen PvdA inzake "huren"
Raadsinformatiebrieven Waarneming portefeuille stedelijke ontwikkeling & cultuur
Raadsinformatiebrieven 't Vaneker: toelichting voortgang
Raadsinformatiebrieven Stand van zaken proces Stichting Enschedese Speeltuinen
Raadsinformatiebrieven Raadsbrief omtrent financiering en subsidiering bovenstedelijk Poppodium Twente
Raadsinformatiebrieven Indienen zienswijze ontwerpbesluit omgevingsvergunning vijf zouthuisjes aan de Ganzebosweg
Raadsinformatiebrieven Uitvoeringsprogramma Bestemmen, Vergunnen, Toezichts- en Handhavingstaken 2018 (fysieke leefomgeving) incl. Verslag oktober 2016 - oktober 2017.
Raadsvoorstellen Vaststellen Reglement van Orde gemeenteraad en raadscommissies Enschede 2018 en gewijzigd vaststellen regeling geldelijke tegemoetkoming gemeenteraadsfracties gemeenteraad Enschede 2018 Stedelijke commissie 05-03-2018 Raadsvergadering 12-03-2018
Raadsvoorstellen Raadsbesluit Social Impact Bond Jongvolwassenen Stedelijke commissie 05-03-2018 Raadsvergadering 12-03-2018
Raadsinformatiebrieven Brief aan Raad - Voorlopig financieel beeld 2017
Raadsvoorstellen Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied Noordwest – Twekkelerhof” Raadsvergadering 12-03-2018
Raadsvoorstellen Definitieve vaststelling bijdrage transformatie Muziekkwartier Stedelijke commissie 05-03-2018 Raadsvergadering 12-03-2018
Raadsinformatiebrieven Oprichting bovenstedelijk poppodium per 1 maart 2018
Raadsvoorstellen Evaluatie deregulering domein Fysiek, 1e fase Stedelijke commissie 05-03-2018 Raadsvergadering 12-03-2018
Raadsinformatiebrieven Resultaten pilot jongeren en schulden
Raadsvoorstellen Grondexploitatie en investeringskrediet Herontwikkeling Kop Boulevard Raadsvergadering 12-03-2018
Raadsinformatiebrieven Update #2 Meedoen en Thuisvoelen februari 2018
Raadsvoorstellen Evaluatie diftar en vervolg. Stedelijke commissie 05-03-2018 Raadsvergadering 12-03-2018
Raadsvoorstellen Uitwerking voorstellen Deregulering Fysiek, 2e fase / Aanpassing APV Stedelijke commissie 05-03-2018 Raadsvergadering 12-03-2018
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording art. 38 vragen van de Vic van Dijk (D66) inzake de eisen aan samenstelling Raad van Toezicht in subsidieverordening.
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording art. 38 vragen Dhr. Tillema (D66) inzake leges zonne-energievoorzieningen.
Raadsvoorstellen Vaststellen bestemmingsplan "Fietsverbinding Euregioweg" Stedelijke commissie 05-03-2018 Raadsvergadering 12-03-2018
Raadsinformatiebrieven Aanvraag omgevingsvergunning Varviksweg 3
Raadsinformatiebrieven Brief aan de Raad - Reactie op aanbevelingen van de Raadsadviescommissie ondergrond van de toekomst Stedelijke commissie 19-02-2018
Raadsvoorstellen Aanvraag budget mobiliteitsprojecten 2018 en meerjarige doorkijk Stedelijke commissie 05-03-2018 Raadsvergadering 12-03-2018
Raadsvoorstellen Beschikbaar stellen krediet voor afwaardering huidige N18 Stadsdeelcommissie West 05-03-2018 Raadsvergadering 12-03-2018
Beantwoording-raadsvragen beantwoording art 38 vragen subsidie voor (elektrische) fietsen voor maaltijdbezorgers
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording art. 38 RvO vragen n.a.v. het rapport van de Nationale Ombudsman
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording artikel 38 vragen dhr. van der Aa(CDA) pleegzorg na 18e jaar.
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording art. 38 vragen kooldioxide afvang Twence
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording art. 38 vragen van de heer J. Kerkwijk, het betrekken van expats, internationale studenten en buitenlandse kenniswerkers bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Raadsvoorstellen Advies raadsadviescommissie Ondergrond van de Toekomst Stedelijke commissie 19-02-2018 Raadsvergadering 12-03-2018
Raadsvoorstellen Vaststelling plannen voormalige vliegbasis Twenthe Stadsdeelcommissie Noord 06-03-2018 Raadsvergadering 12-03-2018
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording artikel 38 vragen over maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Raadsvoorstellen Vestigen voorkeursrecht Boulevard 1945 Stedelijke commissie 19-02-2018 Raadsvergadering 12-03-2018
Raadsinformatiebrieven Nota van Uitgangspunten aanbesteding OV concessies Oost-NL
Raadsvoorstellen Treasurystatuut 2018 Stedelijke commissie 05-03-2018 Raadsvergadering 12-03-2018
Raadsinformatiebrieven Visiedocument GBTwente
Raadsvoorstellen Vaststelling bestemmingsplan “Lage Bothofstraat 2018” en vaststelling wijziging 94 van de welstandsnota- Beeldkwaliteitsplan “Lage Bothof Noord- fase 2” en beeldkwaliteitsplan “Lage Bothof- fase 4” Stedelijke commissie 19-02-2018 Raadsvergadering 12-03-2018
Raadsvoorstellen Normenkader rechtmatigheid voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen 2017 tot en met 2019 Stedelijke commissie 05-03-2018 Raadsvergadering 12-03-2018
Raadsvoorstellen Vaststelling Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2018 AVOI en de Verlegregeling Enschede 2018 Stedelijke commissie 19-02-2018 Raadsvergadering 12-03-2018
Raadsinformatiebrieven In afschrift: Reactiebrief op Wmo-Raad Inkoop jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning.
Raadsvoorstellen Uitvoering motie/amendement uitwerken stuurgroep en onafhankelijk gebiedsregisseur Stedelijke commissie 12-02-2018 Raadsvergadering 12-03-2018
Raadsvoorstellen Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Zuidoost-Zuid Esmarkerrondweg 250" Stedelijke commissie 12-02-2018 Raadsvergadering 12-03-2018
Raadsvoorstellen Herontwikkeling Cobercoterrein Stedelijke commissie 12-02-2018 Raadsvergadering 12-03-2018
Raadsvoorstellen Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied Zuidoost - Moorvenweg 2-2a” Raadsvergadering 05-02-2018
Raadsinformatiebrieven Wijziging inkomstenverrekening bij wisselende inkomsten uit arbeid
Raadsinformatiebrieven Integrale inkoop jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Stedelijke commissie 29-01-2018
Anders Evaluatie Regeling Regio Twente Stedelijke commissie 19-02-2018
Memo-s-aan-de-raad-of-commissies Memo - Uitspraak CRvB inzake bijz. bijstand kosten onderbewindstelling
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording art. 38 vragen meneer Sundaram inzake 30 miljoen voor omscholing ouderen
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording art38 vragen over busroute Stadsveld
Raadsinformatiebrieven Zienswijze instemmingsbesluiten op winningsplannen Ganzebos II en III
Raadsinformatiebrieven brief Alifa Vluchtelingenwerk
Raadsvoorstellen gewijzigd vaststellen "bestemmingsplan Buitengebied - Twekkelerhof" Stadsdeelcommissie West 30-01-2018
Anders Brief aan de Raad - Bestemmingplannen voormalige vliegbasis Twenthe
Raadsvoorstellen Geheimhouding grondexploitatie Hornbach Stadsdeelcommissie Oost 23-01-2018 Raadsvergadering 05-02-2018
Raadsvoorstellen Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Het Eeftink - Gasfabriekstraat" en Wijziging 93 Welstandsnota Stadsdeelcommissie Oost 23-01-2018 Raadsvergadering 05-02-2018
Anders Artikel 38 vragen Atak
Raadsinformatiebrieven Brief aan Raad - Informeren financiële situatie SMD
Raadsinformatiebrieven Concernopdracht vestigingsklimaat - bereikbaarheid
Memo-s-aan-de-raad-of-commissies Memo - Enschedese Uitdaging
Raadsinformatiebrieven Actuele ontwikkelingen samenwerking Metropool Atak Stedelijke commissie 22-01-2018
Anders Opheffen bedrijfsvoeringsregeling Twentebedrijf
Anders Recente ontwikkelingen bij de Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten (BUIG)
Raadsinformatiebrieven Evaluatie Sportaal inclusief stand van zaken taakstelling
Raadsinformatiebrieven Cameratoezicht in avond- en nachtelijke uren fietsenstalling De Graaff
Anders Verlenen subsidie wijkbudgetten 2018
Raadsinformatiebrieven Wijkbudgetten - spaaraanvragen
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording vragen art. 38 R.vO. aanleg parkeerplaatsen Balengebouw
Raadsinformatiebrieven Adviescommissie cultuurhistorie en behandeling moties cultuurhistorie Stedelijke commissie 29-01-2018
Anders Project Breedplaatvloeren
Beantwoording-raadsvragen Art. 38 vragen Ja-ja sticker/folderbeleid
Raadsinformatiebrieven Evenementenprogramma 2018
Raadsinformatiebrieven Reactienota op advies Dilemmadocument Jeugdhulp
Raadsinformatiebrieven Resultaten van de zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP)
Raadsinformatiebrieven Brief aan Ministerie van SZW ter info
Raadsinformatiebrieven Programma en Overzicht Onderwijshuisvesting 2018
Raadsinformatiebrieven Aandeelhoudersvergaderingen Twence en Twente Milieu
Raadsinformatiebrieven Ondertekening van de prestatieafspraken
Beantwoording-raadsvragen beantwoording artikel 38 vragen Dhr. van Dijk (D66)
Raadsinformatiebrieven Uitvoering van de Lokale Educatieve Agenda van Enschede 2015-2018.
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording artikel 38 vragen mw. Ten Thije (PvdA) brief JBOV
Raadsinformatiebrieven Rutbeek recreatie Stadsdeelcommissie Zuid 12-12-2017
Raadsinformatiebrieven Brief aan de Raad - Reactie college rapport Stibabo Stedelijke commissie 14-12-2017
Raadsinformatiebrieven Boardletter 2017
Raadsvoorstellen Exploitatieovereenkomst en ontwikkelkader transformatie Ariënsplein Stadsdeelcommissie Centrum 12-12-2017 Raadsvergadering 18-12-2017
Raadsvoorstellen Vaststellen bestemmingsplan 'Locatie Zuiderspoorflat' en wijziging 92 Welstandsnota (van identiteit ‘Dorpse Linten’ naar ‘Modern Enschede’)
Raadsvoorstellen Uitkomsten Stadsdialoog Vuurwerk (Burgerbesluit Vuurwerk) Stedelijke commissie 14-12-2017 Raadsvergadering 18-12-2017
Raadsinformatiebrieven Social Impact Bond Jongvolwassenen
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording art. 38 vragen D'66 over "Arnhems project "Vroeg Eropaf" bij schulden"
Raadsvoorstellen Parkeertarieven 2018 Stedelijke commissie 04-12-2017 Raadsvergadering 18-12-2017
Raadsinformatiebrieven Stand van zaken implementatie geindiceerd vervoer november 2017
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording artikel 38 vragen van dhr. B. Overink (BBE)
Raadsinformatiebrieven Advies Notitie reikwijdte en detailniveau Energievisie Stedelijke commissie 15-01-2018
Raadsinformatiebrieven Informatiebrief Vaststelling nadere regels vechtsportevenementen
Raadsinformatiebrieven Raadsbrief verwerking amendement C programmabegroting 2018-2021
Raadsvoorstellen Verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen 2018, de beheerverordening begraafplaatsen 2018 en het uitvoeringsbesluit indeling en uitgifte van graven en urnengedenkplaatsen 2018. Stedelijke commissie 04-12-2017 Raadsvergadering 18-12-2017
Raadsinformatiebrieven Pilot invalswegen van Enschede
Raadsvoorstellen Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied Noordwest - Lonneker Molenweg 82" Stadsdeelcommissie Noord 29-11-2017 Raadsvergadering 18-12-2017
Raadsinformatiebrieven Motie duurzame veehouderij
Raadsvoorstellen Maatregelen tegen illegale stort en bijplaatsingen Stedelijke commissie 04-12-2017 Raadsvergadering 18-12-2017
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording van de artikel 38 vragen van de heer Vic van Dijk over gratis beschermingsbewind
Raadsinformatiebrieven Brief aan de Raad - Informatie Stand van Zaken H.J. van Heekgarage
Raadsinformatiebrieven Evaluatie AZC
Raadsvoorstellen Plan van aanpak regionale programmering bedrijventerreinen Stedelijke commissie 27-11-2017 Raadsvergadering 18-12-2017
Raadsvoorstellen Havenverordening Enschede 2018 Stedelijke commissie 27-11-2017 Raadsvergadering 18-12-2017
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording art. 38 vragen Betonvloeren gebouwen en schade constructie Van Heekgarage
Raadsvoorstellen Verordening uitsluitend recht Wet educatie en beroepsonderwijs Stedelijke commissie 27-11-2017 Raadsvergadering 18-12-2017
Raadsinformatiebrieven Raadsbrief zonnepanelen
Raadsvoorstellen Kaders voor het beheer en onderhoud van het openbare groen 2018 - 2021. Stedelijke commissie 27-11-2017 Raadsvergadering 18-12-2017
Raadsinformatiebrieven Van groene leges naar groene norm
Raadsinformatiebrieven Verkoop aandelen Vitens
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording artikel 38 vragen van dhr Kerkwijk (D66)
Beantwoording-raadsvragen Artikel 38 vraag over aanvraag subsidie WiFi4EU-plan
Raadsinformatiebrieven Gebiedsontwikkeling Kop Boulevard
Raadsinformatiebrieven Resultaten vervolgonderzoek aandeelhouderschap Twence
Raadsinformatiebrieven Vrijgave ontwerpnota Parkeernormen Enschede 2017 voor inspraak
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording art. 38 vragen CDA
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording artikel 38 vragen van de heer W. Wijfjes van de CDA fractie
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording artikel 38 vragen dhr. Kort (Groen Links)
Raadsinformatiebrieven Reactie op het rekenkamerrapport ‘voorschotverlening in het kader van de bijstand in de gemeente Enschede’ Stedelijke commissie 27-11-2017
Raadsinformatiebrieven Brief aan Raad - Definitieve gunning Ondersteuning Huishouden
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording art 38 vragen inzake vervolg vragen Wi-Fi tracking binnenstad
Raadsinformatiebrieven Brief aan Raad - PvA Programmering Bedrijventerreinen
Raadsinformatiebrieven Dilemmadocument Maatregelen tekorten Jeugdhulp Stedelijke commissie 04-12-2017 Raadsvergadering 13-11-2017
Raadsinformatiebrieven Het uitvoeringsprogramma EAA 2018.
Raadsinformatiebrieven vaststelling bestemmingsplannen voormalige Vliegbasis Twente
Beantwoording-raadsvragen Artikel 38 vragen over het Rijksmuseum Twenthe
Raadsvoorstellen Vaststellen bestemmingsplan Groene Scheg 2016 - Welnalaan Stadsdeelcommissie Noord 29-11-2017 Raadsvergadering 18-12-2017
Raadsvoorstellen Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Hornbach Stadsdeelcommissie Oost 21-11-2017 Raadsvergadering 18-12-2017
Raadsinformatiebrieven Rapport Rekenkamer Twente Milieu Stedelijke commissie 20-11-2017
Raadsinformatiebrieven Laaggeletterdheid
Raadsinformatiebrieven Reactie college resultaten Minimaeffectrapportage 2017
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording art. 38 vragen wachtlijst laptops minimagezinnen
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording artikel 38 vragen Niels van den Berg (BBE) over kunstgras en rubbergranulaat t.a.v. volksgezondheid en milieu.
Raadsvoorstellen Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Zuidoost - Moorvenweg 2-2a Stadsdeelcommissie Zuid 12-12-2017
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording artikel 38 vragen Dhr. Tillema (D66)
Raadsvoorstellen Conclusies en aanbevelingen rekenkameronderzoek bevoorschotting Stedelijke commissie 27-11-2017 Raadsvergadering 18-12-2017
Raadsinformatiebrieven Reactie quickscan programmabegroting 2018-2021 Stedelijke commissie 06-11-2017 Raadsvergadering 13-11-2017
Beantwoording-raadsvragen Artikel 38 vragen over effectiviteit, noodzaak en efficiency huidige plastic-inzameling.
Raadsinformatiebrieven Brief aan Raad - Invulling vacature Klachtencommissaris Stedelijke commissie 30-10-2017
Raadsvoorstellen Programmabegroting 2018-2021 Stedelijke commissie 06-11-2017 Raadsvergadering 13-11-2017
Raadsinformatiebrieven Voortgang Amendement 'verder investeren in de binnenstad'
Beantwoording-raadsvragen Artikel 38 vragen over de Muziekbank Overijssel
Raadsinformatiebrieven Discussienota 'maatregelen illegale bijplaatsingen' Stedelijke commissie 30-10-2017
Raadsvoorstellen Verlenging zendmachtiging TV Enschede FM Stedelijke commissie 30-10-2017 Raadsvergadering 13-11-2017
Raadsvoorstellen Vaststelling bestemmingsplan Onzelfstandige bewoning Enschede Stedelijke commissie 30-10-2017 Raadsvergadering 13-11-2017
Raadsvoorstellen Benoeming lid Commissie van Beheer over het Volkspark Stedelijke commissie 30-10-2017 Raadsvergadering 13-11-2017
Beantwoording-raadsvragen Artikel 38-vragen van L. van der Velde (PvdA) inzake bezoldiging bestuurder FC Twente
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording art 38 vragen inzake Procedure klachten sociaal domein
Raadsinformatiebrieven Inbreng milieutaken in Omgevingsdienst Twente
Raadsinformatiebrieven Brief aan Raad - Proces programmering bedrijventerreinen
Raadsvoorstellen Indexerings- en Vastgoedvraagstuk Nationaal Muziekkwartier Stedelijke commissie 16-10-2017 Raadsvergadering 13-11-2017
Raadsinformatiebrieven Brief aan Raad - Herijking detailhandel- en horecabeleid def
Raadsinformatiebrieven Samenwerkingsovereenkomst herstructurering Oost Boswinkel: deelgebied Ons Huis Stadsdeelcommissie West 10-10-2017
Raadsinformatiebrieven Advies op winningsplan Ganzebos III
Raadsvoorstellen Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Het Brunink, Veld 3, 3A en 4 en gewijzigde vaststelling wijziging 90 van de welstandsnota Enschede – beeldkwaliteitplan ‘Het brunink Woonvelden 3, 3a en 4 Stadsdeelcommissie Zuid 07-11-2017 Raadsvergadering 13-11-2017
Beantwoording-raadsvragen beantwoording art 38 vragen communicatie fietsstraten
Raadsinformatiebrieven Regionale samenwerkingsagenda Regio Twente 2017-2020 Stedelijke commissie 30-10-2017
Raadsvoorstellen Sociale hypotheek Dolphia Stadsdeelcommissie Oost 03-10-2017 Raadsvergadering 09-10-2017
Raadsinformatiebrieven Motie eenzaamheid
Raadsinformatiebrieven Actualisatie Gemeentelijk Rioleringsplan 2017
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording van de artikel 38 vragen RvO van de heer Van der Aa over “bezoekers binnenstad tellen via wifi-tracking” en van de heer Van Luttikhuizen over “monitoring bezoekers binnenstad”
Raadsinformatiebrieven KPI verslag horizontale verantwoording archiefbeheer gemeente Enschede over 2017
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording artikel 38 vragen dhr. Van Lagen(CDA) inzake zak- en kleedgeld jeugdzorg
Raadsvoorstellen Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Noordwest - Haaksbergerstraat 1160 Stadsdeelcommissie West 10-10-2017 Raadsvergadering 13-11-2017
Beantwoording-raadsvragen Artikel 38 vragen over diftar.
Raadsinformatiebrieven Ontwerp Actieplan Omgevingslawaai 2018-2023
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording art. 38 inzake Lekkages AkzoNobel vanwege zwakke plekken in leidingen en installaties
Raadsvoorstellen Aanbevelingen rekenkameronderzoek Twente Milieu Stedelijke commissie 20-11-2017 Raadsvergadering 18-12-2017
Raadsinformatiebrieven Implementatie geïndiceerd vervoer Stedelijke commissie 16-10-2017
Raadsinformatiebrieven Brief aan Raad - Financiële stand van zaken Jeugdhulp
Raadsinformatiebrieven Communicatie met grondeigenaren over bodemonderzoek stortplaatsen
Raadsvoorstellen Vaststellen bestemmingsplan Moskee Kuipersdijk en beeldkwaliteitsplan Moskee Kuipersdijk Stadsdeelcommissie Oost 03-10-2017 Raadsvergadering 09-10-2017
Raadsvoorstellen Voorstel parkeertarieven en parkeermaatregelen 2018 tot en met 2021 Raadsvergadering 20-11-2017
Raadsvoorstellen Waterproof Enschede, Zwembadvisie Enschede 2020-2060 Stedelijke commissie 02-10-2017 Raadsvergadering 09-10-2017
Raadsinformatiebrieven Mogelijke verkoop aandelen Vitens
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording art. 38 vragen Dhr. Van Lijf (D66)
Raadsinformatiebrieven Brief aan Raad - Behandeling onderwerpen richting Programmabegroting 2018-2021.docx
Beantwoording-raadsvragen Artikel 38 vragen over het Japanse Duizendknoop in Enschede
Raadsvoorstellen Deelname aan het experiment centraal tellen van de stembiljetten tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 Stedelijke commissie 25-09-2017 Raadsvergadering 09-10-2017
Raadsvoorstellen Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Noordwest - Lossersestraat 235 en wijziging 80 van de Welstandsnota (Beeldkwaliteitsplan Wiggerhoeve) Stadsdeelcommissie Noord 26-09-2017 Raadsvergadering 09-10-2017
Raadsinformatiebrieven Gebruik chemische bestrijdingsmiddelen bij bestrijding van invasieve plantenexoten (agressief verspreidende planten, die van oorsprong niet hier voorkomen).
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording artikel 38 vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen van de fractie SP.
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording artikel 38 vragen van de heer A. Kampman van de fractie van de PvdA
Beantwoording-raadsvragen art 38 RvO Klachtencommissariaat
Raadsinformatiebrieven Aanwijzen van twaalf panden als gemeentelijk monument
Beantwoording-raadsvragen beantwoording artikel 38 vragen J van Lijf (D´66)
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording art. 38 vragen mevrouw Visser-Voorn (EnschedeAnders) inzake M-Pact
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording artikel 38 vragen raadslid Van Luttikhuizen, betreffende cijfers over onzelfstandige bewoning.
Raadsinformatiebrieven start 24/7 passantentellingen met sensoren in de binnenstad
Raadsvoorstellen Voornemen tot het oprichten van de Stichting Werkgeverstaken P-wet Enschede (SWPE) en vaststellen arbeidsvoorwaarden “nieuw beschut”. Stedelijke commissie 25-09-2017 Raadsvergadering 09-10-2017
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording art. 38 vragen van mevrouw Margriet Visser-Voorn (EnschedeAnders)
Raadsinformatiebrieven Brief aan de Raad - Inzameling restafval Oost-Boswinkel en Tattersall
Raadsinformatiebrieven Brief aan de Raad - Geïndiceerd vervoer
Raadsinformatiebrieven Reactie op tijdens de zomernotabehandeling ingetrokken motie ICT beleid en Enschede in the cloud
Beantwoording-raadsvragen beantwoording artikel 38 vragen van de heer Tillema (D66)
Raadsinformatiebrieven Brief aan de Raad - Gezamenlijke zorg over digitale veiligheid
Raadsinformatiebrieven Brief aan Raad - Reconstructie stadioncommunicatie op 6 april 2017
Raadsinformatiebrieven Brief aan Raad - Vervolg G1000Enschede
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording artikel 38 vragen mw Hummels, betreffende de NOEK
Raadsinformatiebrieven Positionering Veilig Thuis Twente/Veiligheidshuis Twente
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording art 38 RvO vraag over bijdrage VNG
Raadsvoorstellen Beleidskader en Spelregels Vastgoed Stedelijke commissie 18-09-2017 Raadsvergadering 09-10-2017
Raadsvoorstellen Actualisatie Beleidskader verbonden partijen Stedelijke commissie 18-09-2017 Raadsvergadering 09-10-2017
Raadsinformatiebrieven Vrijwilligers fietsenstalling De Graaff
Raadsinformatiebrieven Instellen hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Overijssel dd. 9 juni 2017, betreffende de ongegrondverklaring van de twee beroepen van de gemeente Enschede tegen de besluiten (op bezwaar) van de Staatssecretaris SZW over de toekenning van de gebundelde uitkeringen (BUIG) voor de jaren 2015 en 2016.
Anders Beantwoording artikel 38 vragen Margriet Visser-Voorn mbt. het vliegveld
Raadsinformatiebrieven Advies op winningsplan Ganzebos fase II
Anders Art. 38 vragen SP wijziging voorwaarden regiotaxi
Anders Aanvraag Vangnetuitkering Participatiewet 2016
Beantwoording-raadsvragen Vervroegen betaling uitkering
Anders Beantwoording art 38 RvO vraag over kwetsbaarheid computernetwerk gemeente Enschede
Anders Art. 38 vragen EA Commerciële data
Raadsinformatiebrieven Samenwerking gemeente - SMD Wijkteams Enschede Stedelijke commissie 25-09-2017
Raadsinformatiebrieven ACWO (adviescommissie wijkorganen) - brief aan raad
Anders Brief aan de Raad - Proces vergunningverlening Airforce 2017
Anders Brief aan de Raad - Aanpassing Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Besluit Maatschappelijke Ondersteuning
Beantwoording-raadsvragen beantwoording art 38 vragen uitzonderingsregie Speed-pedelecs
Beantwoording-raadsvragen Artikel 38 vragen BBE van de heer M Teutelink
Raadsinformatiebrieven Aanbieding rapportage Clientervaringsonderzoek 2016 en IPA-MO
Raadsinformatiebrieven Brief aan Raad - Financiële effecten CAO akkoord
Raadsinformatiebrieven Brief aan de Raad - Reactie Quick scan Zomernota Stedelijke commissie 10-07-2017 Raadsvergadering 17-07-2017
Beantwoording-raadsvragen Artikel 38 vragen PvdA Onzelfstandige bewoning
Raadsinformatiebrieven Reactie op besluit Provinciale Staten inzake diepe ondergrond
Raadsinformatiebrieven Evaluatie wijkbudgetten - brief aan raad
Raadsinformatiebrieven Verlengen werkingsduur bodembeheernota/bodemkwaliteitskaart
Raadsinformatiebrieven Evaluatie pilots zelfbeheer
Raadsinformatiebrieven Evaluatie parkmanagement
Raadsinformatiebrieven Recente ontwikkelingen BUIG
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording artikel 38 vragen mevrouw A. Koç over Markstraat 6
Raadsinformatiebrieven Brief aan de Raad - Onzelfstandige bewoning
Raadsinformatiebrieven Brief burgemeester aan raad inzake Aanwijzingsbesluit cameratoezicht 2017 en Verantwoordingsverslag publiek cameratoezicht
Raadsinformatiebrieven Stand van zaken blijverslening
Memo-s-aan-de-raad-of-commissies Meicirculaire 2017 gemeentefonds
Raadsinformatiebrieven Brief aan Raad inzake Ontwikkelingen IJsbaan Twente B.V.
Raadsinformatiebrieven Deregulering domein Fysiek, 2e fase
Raadsinformatiebrieven Geluidsbelastingkaarten gemeente Enschede
Raadsvoorstellen vaststellen bestemmingsplan "Binnenstad 2016" Stadsdeelcommissie Centrum 11-07-2017 Raadsvergadering 17-07-2017
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording artikel 38 vragen Niels van den Berg (BBE) over kunstgras normering
Raadsvoorstellen Het verstrekken van een garantstelling PW Hockey Het verstrekken van een duurzaamheidslening PW Hockey Stedelijke commissie 10-07-2017 Raadsvergadering 17-07-2017
Raadsinformatiebrieven Brief aan de Raad - Reactie QuickScan jaarrekening 2016 Stedelijke commissie 26-06-2017
Raadsinformatiebrieven Brief WMO-Raad - Voorbereiding Zomernota 2017 en Begeleidende brief aan Raad
Raadsinformatiebrieven Vervolg op Enschede wekt op
Raadsvoorstellen Binnenhavenvisie Twentekanalen 2017-2030 en Jaarverslag Havenbedrijf 2016 Stedelijke commissie 18-09-2017 Raadsvergadering 09-10-2017
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording artikel 38 vragen Jeroen Diepemaat (VVD) opening buitenbad Aquadrome
Beantwoording-raadsvragen Art 38 vragen Airforcefestival
Beantwoording-raadsvragen Artikel 38 vragen PvdA Regiotaxi
Raadsinformatiebrieven Brief aan Raad - Demonstraties zondag 18 juni 2017
Raadsinformatiebrieven Afschrift kwartaalbrief actuele ontwikkelingen sociaal domein
Raadsinformatiebrieven Milieupark
Raadsvoorstellen Zomernota 2017 Stedelijke commissie 10-07-2017 Raadsvergadering 17-07-2017
Raadsvoorstellen Meerjarenperspectief Grondbedrijf (MPG) 2017 Stedelijke commissie 26-06-2017 Raadsvergadering 03-07-2017
Raadsinformatiebrieven Resultaten haalbaarheidsstudie F35 Enschede-Gronau-Ochtrup
Raadsinformatiebrieven Update #1 Actieprogramma Meedoen en Thuisvoelen juni 2017
Raadsinformatiebrieven Regionale samenwerking Twentse Energie Strategie
Beantwoording-raadsvragen Artikel 38 vragen Implementatie "Samen op weg"
Raadsinformatiebrieven Brief aan de Raad - G1000 dialoog
Raadsinformatiebrieven Brief aan Raad - Zomernota in relatie tot bestedingsvoorstel middelen kinderen in armoede
Raadsvoorstellen 1.Het bestemmingsplan Drienerbraken - Kristalbad - Landgoed de Tolbeeck vaststellen. 2.Wijziging 89 van de Welstandsnota Enschede- Beeldkwaliteitsplan “Villa de Tol en Landgoed de Tolbeeck” vaststellen. Stadsdeelcommissie Noord 20-06-2017 Raadsvergadering 03-07-2017
Raadsvoorstellen Agenda voor Twente ( Regionaal investeringsprogramma 2018-2022) Stedelijke commissie 19-06-2017 Raadsvergadering 03-07-2017
Raadsvoorstellen Gemeenterekening 2016 Stedelijke commissie 26-06-2017 Raadsvergadering 03-07-2017
Raadsinformatiebrieven herpositionering Alifa
Raadsvoorstellen Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Zuidoost - Oude Haaksbergerdijk 300. Stadsdeelcommissie Zuid 13-06-2017 Raadsvergadering 03-07-2017
Raadsinformatiebrieven Invulling toezicht op FC Twente c.a.
Raadsvoorstellen Wijziging subsidieverordening Sport Stedelijke commissie 19-06-2017 Raadsvergadering 03-07-2017
Raadsvoorstellen Toegangssysteem stadserf Stadsdeelcommissie Centrum 11-07-2017 Raadsvergadering 17-07-2017
Raadsvoorstellen Gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied Noordwest - Lossersestraat 197 Stadsdeelcommissie Noord 20-06-2017 Raadsvergadering 17-07-2017
Raadsinformatiebrieven Brief aan Raad - Procesvoorstel vaststelling Zomernota en Parkeerscenario's 2018-2025
Raadsinformatiebrieven Overeenkomst met drie landelijke instellingen binnen het sociaal domein (Kindertelefoon, AKJ, Sensoor)
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording artikel 38 vragen koopzondagen
Raadsinformatiebrieven Vaststelling bestemmingsplannen voormalige vliegbasis Twenthe
Raadsvoorstellen Garantstelling lening Stichting Van Heekpark Monument in de 21e eeuw Stedelijke commissie 29-05-2017 Raadsvergadering 12-06-2017
Raadsinformatiebrieven Openbare oplaadvoorzieningen in samenwerking met Provincie Overijssel
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording art. 38 vragen Airforce festival 2016
Raadsinformatiebrieven Vaststelling "Toezichtinformatie Kinderopvang Enschede in 2016" en "Jaarverslag 2016 Toezicht en handhaving Kinderopvang"
Memo-s-aan-de-raad-of-commissies Memo - 1e reactie Quickscan begrotingen gemeenschappelijke regelingen
Raadsvoorstellen Cultuurhistorie en deregulering Welstandsnota Stedelijke commissie 29-05-2017 Raadsvergadering 12-06-2017
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording artikel 38 vraag RvO van de heer Van der Velde inzake werkloosheid in Enschede
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording art. 38 vragen EnschedeAnders en Groenlinks
Raadsvoorstellen Financiële verordening Stedelijke commissie 29-05-2017 Raadsvergadering 12-06-2017
Raadsinformatiebrieven Evaluatie p&c-cyclus
Raadsvoorstellen Subsidieverordening Onderwijs- en ontwikkelkansen voor jongeren van 0 tot 18 jaar Stedelijke commissie 29-05-2017 Raadsvergadering 12-06-2017
Raadsinformatiebrieven Voortgang actieplan Mantelzorg Stedelijke commissie 29-05-2017
Raadsvoorstellen Beleidsplan openbare verlichting 2018-2021 Stedelijke commissie 19-06-2017 Raadsvergadering 03-07-2017
Raadsinformatiebrieven informerende brief aan de raad over diverse onderwijszaken
Raadsvoorstellen gewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Havengebied-West 2016" Stadsdeelcommissie West 23-05-2017 Raadsvergadering 12-06-2017
Raadsinformatiebrieven Evaluatie Inkoop- en Aanbestedingsbeleid
Raadsvoorstellen Heropening en doorontwikkeling regeling groene leges Stedelijke commissie 29-05-2017 Raadsvergadering 17-07-2017
Raadsinformatiebrieven Uitvoering amendement maaibeleid
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording artikel 38 vragen B.J.Sanders (BBE)
Raadsinformatiebrieven Brief aan Raad - Vervolg aandeelhouderschap Twence
Raadsinformatiebrieven Raadsbrief financiële opgave Stedelijke commissie 15-05-2017
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording artikel 38 vragen dhr. Van der Aa (CDA) inzake stichting De Kindertelefoon, stichting Sensoor en stichting AKJ
Raadsinformatiebrieven Raadsbrief ontwerpbegrotingen gemeenschappelijke regelingen.
Raadsvoorstellen Voorgenomen besluit m.b.t. oprichting Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Twente en vaststelling Bedrijfsplan Stedelijke commissie 15-05-2017 Raadsvergadering 22-05-2017
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording Artikel 38 vragen Enschede Anders opvang kwetsbare groepen
Beantwoording-raadsvragen Artikel 38 vragen over wijkspeeltuintjes
Raadsvoorstellen Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Boekelo 2015" Stadsdeelcommissie West 23-05-2017 Raadsvergadering 12-06-2017
Raadsinformatiebrieven Inspectierapport Veilig Thuis
Memo-s-aan-de-raad-of-commissies Van onzelfstandige bewoning naar leefbaarheid Stedelijke commissie 08-05-2017
Raadsinformatiebrieven Aanbesteding ritreservering, -informatie en -advies (RIA) Twente
Raadsinformatiebrieven Procesnotitie hoe verder met Technology Base
Raadsinformatiebrieven Interbestuurlijk toezicht (IBT) totaalbeeld Enschede 2017
Raadsinformatiebrieven Brief aan de Raad - G1000 Enschede
Raadsinformatiebrieven Begrotingswijziging 2017, Ontwerpbegroting 2018 - 2021 en grondexploitatie 2017 ADT Stedelijke commissie 08-05-2017
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording art 38 gevolgen overname AkzoNobel
Raadsinformatiebrieven Vaststelling nadere regels als uitwerking van raadsbesluit 3 december 2013 (verordening winkeltijden 2013)
Raadsvoorstellen Actualisatie Raadsdelegatiebesluit Enschede Stedelijke commissie 08-05-2017 Raadsvergadering 22-05-2017
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording art. 38 vragen mevrouw Visser-Voorn inzake Monumentenstatus van de panden op het Vliegveld
Raadsvoorstellen Verordening leerlingenvervoer Stedelijke commissie 08-05-2017 Raadsvergadering 22-05-2017
Raadsinformatiebrieven Informeren gemeenteraad over de Alles-in-één-school
Beantwoording-raadsvragen artikel 38 vragen over parkeren
Raadsvoorstellen Toetsingskader voor evenementenvergunningen 2017 Stedelijke commissie 15-05-2017 Raadsvergadering 22-05-2017
Raadsvoorstellen Aangepast Raadsvoorstel Klachtencommissaris Raadsvergadering 10-04-2017
Raadsinformatiebrieven Brief aan Raad inzake Datalek
Raadsvoorstellen Experimentele veranderagenda Raadsvergadering 10-04-2017
Raadsinformatiebrieven Leerplichtverslag 2015-2016 "Leren Werkt!"
Raadsinformatiebrieven Voorstel uitvoeren motie "gebiedsregisseur" TecBT Stedelijke commissie 15-05-2017
Raadsinformatiebrieven intrekken raadsvoorstel bestemmingsplan "Havengebied-West 2016"
Raadsvoorstellen Controleprotocol 2016 - 2019 voor de accountantscontrole op de jaarrekening Stedelijke commissie 18-04-2017 Raadsvergadering 22-05-2017
Raadsinformatiebrieven Aanpassen Beleidsregels ondersteuning bij het huishouden en het Besluit Maatschappelijke Ontwikkeling
Raadsvoorstellen Herziening raadsbesluit wijkverkeersplan Hogeland Noord - Getfert Stadsdeelcommissie Centrum 30-05-2017 Raadsvergadering 12-06-2017
Raadsinformatiebrieven Brief aan Raad - Programmering bedrijventerreinen
Raadsinformatiebrieven Brief Raad - Technology Base Twente def
Raadsinformatiebrieven Herziening van de Geluidnota Enschede 2009-2012
Raadsinformatiebrieven Uitvoeringsplan Biodiversiteit
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording artikel 38 vragen Niels van den Berg (BBE) herhuisvesting zwembad de Brug
Raadsinformatiebrieven Vaststelling Routering Gevaarlijke Stoffen
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording artikel 38 vragen van mevrouw Y. Hümmels van de fractie PvdA
Raadsvoorstellen Beleidskader schuldhulpverlening 2017 - 2020 Stedelijke commissie 18-04-2017 Raadsvergadering 22-05-2017
Raadsvoorstellen Aandeelhouderschap Twence Stedelijke commissie 03-04-2017 Raadsvergadering 10-04-2017
Raadsvoorstellen Vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied Noordwest - Keizerweg 28" Stedelijke commissie 03-04-2017 Raadsvergadering 10-04-2017
Raadsinformatiebrieven Voortgangsbrief sociaal domein
Raadsinformatiebrieven Raadsbrief behandeling ontwerpbegrotingen gemeenschappelijke regelingen
Raadsvoorstellen Evaluatie Koersdocument VCP 2011-2016: Mooienhof en Molenstraat Stedelijke commissie 08-05-2017 Raadsvergadering 22-05-2017
Raadsvoorstellen Wegonttrekking fietspad Rutbekerveld Stedelijke commissie 03-04-2017 Raadsvergadering 10-04-2017
Raadsinformatiebrieven Herfinanciering FC Twente
Memo-s-aan-de-raad-of-commissies Memo - Opdracht onzelfstandige bewoning met aanpassing Stedelijke commissie 20-03-2017
Raadsvoorstellen vaststellen consequenties participatieproces 'Enschede wekt op' Stedelijke commissie 03-04-2017 Raadsvergadering 10-04-2017
Beantwoording-raadsvragen Artikel 38 vragen over Diftar
Raadsvoorstellen Inrichting Klachtencommissariaat Stedelijke commissie 27-03-2017
Beantwoording-raadsvragen Vragen artikel 38 van de heer B.J. Sanders van BBE over de opslag van radioactief afval in Ahaus
Beantwoording-raadsvragen Toepassing bankbeslag volgens advies Nationale ombudsman
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording art. 38 vragen van de heer J. Sundaram van de fractie D66
Raadsinformatiebrieven Brief Wmo-raad - Advies Beleidsregels Ondersteuning Huishouden
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording artikel 38 vragen mbt vrijwilligers fietsenstalling de Graaff
Raadsvoorstellen Raadsadviescommissie Ondergrond van de Toekomst Raadsvergadering 13-03-2017
Raadsvoorstellen Verplaatsing hoofdterrein Military Boekelo Enschede naar het Teesinkbos (Smeltlocatie, Landsteinerlaan 45). Stadsdeelcommissie West 21-03-2017 Raadsvergadering 10-04-2017
Memo-s-aan-de-raad-of-commissies Groene leges Stedelijke commissie 20-03-2017
Beantwoording-raadsvragen Artikel 38-vragen SP (d.d. 14-2-2017) inzake Welzorg
Raadsinformatiebrieven Boardletter 2016
Beantwoording-raadsvragen Artikel 38 vragen stijging leges toegang Stadserf
Raadsvoorstellen Wijzigingsverordening Participatiewet 2017 Stedelijke commissie 20-03-2017 Raadsvergadering 10-04-2017
Raadsinformatiebrieven Evaluatierapport verbonden partijen & implementatiestrategie
Raadsvoorstellen gewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Havengebied-West 2016" Stadsdeelcommissie West 21-03-2017
Raadsinformatiebrieven Brief aan de Raad - Intrekken beantwoording art 38 vragen fietsenstalling de Graaff
Raadsinformatiebrieven Brief aan de Raad - Zienswijze raadsadviescommissie ondergrond
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording artikel 38 vragen kunstgras
Raadsvoorstellen Evaluatie Wijkwelzijn 2016 Stedelijke commissie 06-03-2017 Raadsvergadering 13-03-2017
Raadsvoorstellen Wijziging Rechtspositieregeling wethouders, raads- en commissieleden 2017 Raadsvergadering 13-03-2017
Raadsvoorstellen Verordening MO 2017, Verordening Jeugdhulp 2017, Besluit MO 2017, Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp 2017, Beleidsregels PGB Stedelijke commissie 06-03-2017 Raadsvergadering 13-03-2017
Raadsvoorstellen Voorstel besteding middelen kinderen in armoede Stedelijke commissie 06-03-2017 Raadsvergadering 13-03-2017
Raadsvoorstellen Beleidsregels Ondersteuning bij het Huishouden Stedelijke commissie 27-02-2017 Raadsvergadering 13-03-2017
Raadsinformatiebrieven Inkoop Jeugd en Wmo vanaf 2018 - Koerstdocument Integrale Inkoop Jeugd en Wmo
Raadsinformatiebrieven Wijziging inhouding zorgpremie Menzis voor bijstandsgerechtigden Stedelijke commissie 20-03-2017
Raadsvoorstellen Wijzigen Algemene plaatselijke verordening Stedelijke commissie 13-02-2017 Raadsvergadering 16-02-2017
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording Artikel 38 vragen van de heer Wim Wijfjes van de fractie CDA
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording art.38 vragen mogelijkheden en handhaving voormalig luchthaventerrein
Raadsvoorstellen Benoeming lid Commissie van Toezicht op het Abraham Ledeboerpark Stedelijke commissie 13-02-2017 Raadsvergadering 16-02-2017
Raadsinformatiebrieven Cultuurconvenant 2017-2020 Ministerie van OCW - Landsdeel Oost.
Beantwoording-raadsvragen Art. 38 RvO: beantwoording vragen van de heer te Vergert van de CDA fractie Enschede over het rentepercentage van sociale leningen van de Stadsbank Oost Nederland.
Raadsvoorstellen Herfinanciering FC Twente Stedelijke commissie 13-02-2017 Raadsvergadering 16-02-2017
Memo-s-aan-de-raad-of-commissies Memo - Diagonale afsluiting Spelbergsweg (“de knip”) / consultatie wijkraad en klankbordgroep / bespreking met stadsdeelcommissie centrum Stadsdeelcommissie Centrum 07-02-2017
Raadsinformatiebrieven Afhandelen motie gebiedsregisseur Stedelijke commissie 27-02-2017
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording artikel 38 vragen inzake arbeidsverdringing d.m.v.weken met behoud van uitkering.
Raadsinformatiebrieven Uitslag formele draagvlakmeting BIZ Euregio Bedrijvenpark I
Raadsvoorstellen Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Enschede 2017-2020 Stedelijke commissie 27-02-2017 Raadsvergadering 13-03-2017
Raadsvoorstellen projectafwijkingsbesluit 24 appartementen Hofkwartier Getfertweg/Zuiderval Stadsdeelcommissie Centrum 07-02-2017 Raadsvergadering 16-02-2017
Raadsinformatiebrieven Feitennotitie leegstandstaks
Raadsinformatiebrieven Beleidslijn bezoldiging toezichthoudende organen.
Raadsvoorstellen Indienen van een subsidieaanvraag voor de kosten van het opsporen en ruimen van explosieven voor een tiental projecten Stedelijke commissie 30-01-2017 Raadsvergadering 06-02-2017
Raadsinformatiebrieven Brief aan de Raad - FC Twente en herfinanciering
Beantwoording-raadsvragen Artikel 38 vragen Evenementenprogramma 2017
Raadsinformatiebrieven Afhandeling motie "Stop VNG-lobby tegen open en transparant bestuur" d.d. 27 juni 2016
Raadsinformatiebrieven Discussiememo toegangssysteem stadserf Stadsdeelcommissie Centrum 07-02-2017
Raadsvoorstellen Ontwerp Routering Gevaarlijke Stoffen in de gemeente Enschede Stedelijke commissie 30-01-2017 Raadsvergadering 06-02-2017
Raadsvoorstellen Vaststelling bestemmingsplan “Cultuurhistorie” Stedelijke commissie 30-01-2017 Raadsvergadering 06-02-2017
Raadsvoorstellen Afronding herontwikkeling winkelcentrum Stokhorst: exploitatieovereenkomst en projectafwijkingsbesluit Winkelcentrum Stokhorst (blok B) Stadsdeelcommissie Oost 24-01-2017 Raadsvergadering 06-02-2017
Raadsvoorstellen Vaststellen Beheersverordening "Buitengebied Noordwest-Boekelosestraat 255-257" Stadsdeelcommissie West 31-01-2017 Raadsvergadering 06-02-2017
Raadsvoorstellen Eerste wijziging van de Legesverordening 2017 Stedelijke commissie 23-01-2017 Raadsvergadering 06-02-2017
Raadsvoorstellen bestemmingsplan Buitengebied Noordwest - Beckumerstraat 458 Stadsdeelcommissie West 31-01-2017 Raadsvergadering 06-02-2017
Raadsinformatiebrieven Bezorgen reisdocumenten aan Enschedese burger en Niet Ingezetene in Duitsland (Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen)
Raadsinformatiebrieven Toeristenbelasting Enschede en Airbnb
Raadsinformatiebrieven Uitkomsten parkeeronderzoeken september 2016
Raadsinformatiebrieven Voorgenomen sluiting Tourist Info Shop Enschede
Beantwoording-raadsvragen Art. 38 RvO: beantwoording vragen van de heer Kort van de GroenLinks fractie Enschede over de Stadsbank Oost Nederland
Raadsinformatiebrieven Uitvoeringsprogramma toezichts- en handhavingstaken 2017 incl jaarverslag 2016
Raadsinformatiebrieven Culturele instellingen Stedelijke commissie 23-01-2017
Raadsvoorstellen Overname materieel en machines en garantstelling lening Onderhoud Enschede BV Stedelijke commissie 23-01-2017 Raadsvergadering 06-02-2017
Raadsinformatiebrieven Opdracht Sportaal
Raadsvoorstellen Ontwikkelstrategie Zuiderval Stedelijke commissie 23-01-2017 Raadsvergadering 06-02-2017
Raadsinformatiebrieven Kennispunt Twente
Raadsinformatiebrieven Motie Verpakkingsvrije supermarkt
Raadsinformatiebrieven Brief aan de Raad: reactie van het College op de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. Stedelijke commissie 16-01-2017
Raadsinformatiebrieven Brief aan de Raad - IJsbaan Twente
Raadsinformatiebrieven Nota Studentenbeleid
Raadsinformatiebrieven Inkoop Jeugd en Wmo vanaf 2018
Raadsinformatiebrieven Evenementenprogramma 2017 Stedelijke commissie 30-01-2017
Raadsinformatiebrieven Zienswijze op rijksstructuurvisie ondergrond
Raadsinformatiebrieven Uitvoeringsprogramma Enschedese arbeidsmarktaanpak 2017 Stedelijke commissie 23-01-2017
Raadsinformatiebrieven Ondertekening van de prestatieafspraken met woningbouwcorporaties en huurdersvertegenwoordigers
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording art. 38 vragen van de heer R. Kreeft (VVD) inzake Tegenprestatie
Raadsinformatiebrieven Evaluatie Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013
Raadsinformatiebrieven Brief Provinciale Staten Overijss. inzake brieven Vliegclubs Twente Airport
Raadsvoorstellen Voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning Stedelijke commissie 12-12-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording artikel 38 vragen kunstgras
Raadsinformatiebrieven Vastgoed op afstand
Raadsvoorstellen Financiële ontvlechting sportaccommodaties Stedelijke commissie 12-12-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Raadsvoorstellen Verzoekbesluit onteigening Stadsdeelcommissie Zuid 14-02-2017 Raadsvergadering 16-02-2017
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording artikel 38 vragen van de heer M. Teutelink (BBE)
Raadsinformatiebrieven Voortgangsrapportage uitvoering Communicatievisie aan de raad
Raadsinformatiebrieven Exploitatieovereenkomst
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording artikel 38-vragen van de heer Kampman
Raadsvoorstellen Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Groene Scheg 2016" Stedelijke commissie 16-01-2017 Raadsvergadering 06-02-2017
Raadsvoorstellen Subsidieverordening Wijkbudgetten en nadere regels Wijkbudgetten Stedelijke commissie 12-12-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Raadsinformatiebrieven Regionaal vervoer: vaststellen documenten en instemmen met aanbesteding maatwerkvervoer per 1-7-2017
Raadsvoorstellen Nieuwe garantstelling stichting Omroep Enschede Stedelijke commissie 12-12-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Raadsinformatiebrieven Verordening en Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2017, Verordening en Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp en Beleidsregels PGB
Raadsinformatiebrieven Drankverbod Glanerbrug-De Hut
Raadsvoorstellen Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Havengebied - Westerval Noord Stedelijke commissie 12-12-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Raadsinformatiebrieven Inspectierapport kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie in Enschede
Raadsinformatiebrieven Programma en Overzicht 2017 Onderhuisvesting
Raadsinformatiebrieven Tussenevaluatie deregulering Fysiek, 1e fase; producten standplaatsen en kappen
Raadsvoorstellen Vaststelling bestedingsplan 2017 voor de uitvoering van het VVE-convenant G4/G33 met het Rijk en een daarmee samenhangend voorstel voor wijziging van de Gemeentebegroting 2016 en 2017 Stedelijke commissie 12-12-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Raadsvoorstellen Conclusies rekenkameronderzoek schulddienstverlening Stedelijke commissie 16-01-2017 Raadsvergadering 06-02-2017
Raadsinformatiebrieven Winkelstructuur Glanerbrug / Action Glanerbrug
Raadsinformatiebrieven Meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma Enschedese haven
Raadsinformatiebrieven Verslag van de Visitatiecommissie Informatieveiligheid
Anders Reactie brief van het POOB inzake informatievoorziening mantelzorg.
Raadsvoorstellen Verordening kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Stedelijke commissie 28-11-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Raadsvoorstellen Nieuw Enschedees Welzijn Stedelijke commissie 28-11-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Raadsinformatiebrieven Raadsbrief Stand van zaken Ontwikkelstrategie Zuiderval
Raadsinformatiebrieven Zienswijze Revisie Omgevingsvisie en -verordening Overijssel
Anders Beantwoording art. 38 vragen heer Ornek (PvdA) inzake informatie en ondersteuning mantelzorg.
Memo-s-aan-de-raad-of-commissies Memo schuldpreventie middelbare scholen
Memo-s-aan-de-raad-of-commissies Memo Schoolverzuim irt formatie Leerplicht def
Memo-s-aan-de-raad-of-commissies Memo Maaibeleid def
Memo-s-aan-de-raad-of-commissies Memo CRvB Stedelijke commissie 16-01-2017
Memo-s-aan-de-raad-of-commissies Memo SIB
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording art. 38 vragen lekkages AkzoNobel Raadsvergadering 19-12-2016
Raadsvoorstellen Beleidsregel en voorbereidingsbesluit Onzelfstandige Bewoning
Raadsvoorstellen Verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen en beheerverordening begraafplaatsen 2016 Stedelijke commissie 28-11-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Raadsvoorstellen Parkeertarieven 2017 Stedelijke commissie 21-11-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Raadsvoorstellen Afvalstoffenverordening en uitvoeringsbesluit 2017 Stedelijke commissie 21-11-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Raadsinformatiebrieven Zienswijze op voorstel Stichting Nederlandse Lokale Omroepen (NLPO) voor streekindeling lokale omroepen
Raadsvoorstellen Aanvraag budget mobiliteitsprojecten 2017 en meerjarige doorkijk Stedelijke commissie 28-11-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Memo-s-aan-de-raad-of-commissies Memo (C) - Verkeerstellingen rond Mooienhof en Molenstraat
Raadsinformatiebrieven Brief aan de Raad over de korte analyse van de regeling groene leges Stedelijke commissie 07-11-2016
Memo-s-aan-de-raad-of-commissies Memo (B) - Stand van zaken en vervolgstappen aanbesteding 'Maatwerkvoorzieningen alle leeftijden 2017'
Raadsinformatiebrieven Bestuurlijke reactie advies kwaliteitsteam TecBT
Raadsinformatiebrieven Brief aan Raad - Verkoop aandelen Enexis
Raadsinformatiebrieven Beantwoording Quick scan programmabegroting 2017-2020 Stedelijke commissie 07-11-2016
Raadsinformatiebrieven Brief aan de raad inzake de voortgang van het actieplan duurzaamheid
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording Artikel 38 WRO vragen van de heer W. Wijfjes, CDA fractie
Raadsvoorstellen Afsluiten grondexploitaties Stroinkslanden, Diekman Wonen, MST Haaksbergerstraat, Vrijkomende locaties Brede School Stadsveld en Twekkelerveld Stedelijke commissie 21-11-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Raadsinformatiebrieven Evaluatie maaibeleid 2016 Stedelijke commissie 07-11-2016
Raadsinformatiebrieven Plan van aanpak concernopdracht vestigingsklimaat, onderdeel Bereikbaarheid.
Raadsinformatiebrieven Midterm Review Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente
Raadsvoorstellen Verklaring van geen bedenkingen tandartsenpraktijk aan de Abeltasmanstraat/Gronausestraat 1070 Stadsdeelcommissie Oost 29-11-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Raadsinformatiebrieven Brief aan Raad - Beant. art. 38 vragen lekkages AkzoNobel
Raadsinformatiebrieven Brief Raad - Gebiedsgerichte uitwerking Structuurvisie luchthaven 2009
Raadsvoorstellen Fietspad Euregioweg Stadsdeelcommissie Oost 29-11-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Raadsvoorstellen Technische aanpassing verbeelding bestemmingsplan “De Bothoven 2016” Stedelijke commissie 07-11-2016 Raadsvergadering 14-11-2016
Raadsvoorstellen Wegonttrekking Beukerweg Stadsdeelcommissie Noord 22-11-2016 Raadsvergadering 19-12-2016
Raadsvoorstellen 3e verlenging arrangement herfinanciering FC Twente Stedelijke commissie 07-11-2016 Raadsvergadering 14-11-2016
Raadsinformatiebrieven Gewijzigde begroting Gemeentelijk Belastingkantoor Twente 2017
Raadsinformatiebrieven Recente ontwikkelingen bij de Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten (BUIG): Gewijzigd Meerjarenperspectief BUIG 2017-2020, Effecten naar aanleiding van aanpassing verdeelmodel 2017, Vangnetuitkering Participatiewet 2015, Definitief BUIG-budget 2016 en Beroepsprocedures MAU 2013-2015 en BUIG 2015 en 2016. Stedelijke commissie 07-11-2016
Raadsinformatiebrieven Brief aan Raad - Herhuisvesting DCW
Raadsinformatiebrieven Wet op de Jeugdverblijven
Beantwoording-raadsvragen Beantwoording art 38 vragen rubberkorrels kunstgrasvelden
Raadsinformatiebrieven Aanpak jongeren en schulden
Memo-s-aan-de-raad-of-commissies Memo aan de Raad - Statushouders en de Voedselbank
Memo-s-aan-de-raad-of-commissies Memo aan de raad - Stand van zaken aanbesteding Maatwerkvoorzieningen
Raadsinformatiebrieven Brief aan de Raad - Tussenstand implementatievoorstel ondersteuning bij het huishouden
Schrijf uzelf in voor e-mail notificaties van nieuw geplaatste stukken.

(concept) Agendering